Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 28. april 2022 kl. 17.30

0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 7. april 2022, jf. bilag.
2.    Kvartalsrapport (bilag).
3.    Budget 2023. Herunder: Ny hjemmeside – udbyder og priser (bilag).
4.    Jordsalget Hyrdegyden 7. Status og drøftelse af en problematik som påvirker prisen og dermed menighedsrådets provenu.
5.    3. kordegnestilling.
6.    Status vedr. sagen om Menighedshjemmets fundament.
7.    Stillingtagen til forslag om ny hjemmeside (bilag: Beslutningspapir fra Church Desk).
8.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
9.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 19. maj kl. 17.30 (Menighedsmøde/budgetmøde).
10.   Evt.Fraværende med afbud: Christian von Tangen Sivertsen, Bent Laursen, Erik Sørensen

0    Vi sang: Grøn er vårens hæk.

Ad. 1    Mette Grymer forespurgte om, med hvilken begrundelse at kirkegården vil fastholde de nuværende begravelsestidspunkter. FU arbejder vider med sagen.

Ad. 2    Kvartalsrapport pr. 31.3.2022 gennemgået og taget til efterretning. Vagn Høngaard opfordrede til tilbageholdenhed.

Ad. 3    Budget 2023 – ingen nye ønsker.

Ad. 4    Hans Broch-Mikkelsen redegjorde for status på jordsalget i Hyrdegyden.

Ad. 5    Flyttet til lukket møde.

Ad. 6    Torben Hårbøl redegjorde for status på sagen om Menighedshjemmets fundament. Der skal indhentes overslag fra arkitekt. Denne udgift dækkes af 5%-midler.

Ad. 7    Bodil Hårbøl gennemgik brugen af ChurchDesk. Der var en debat for og i mod forslaget. Flertallet godkendte ChurchDesk. Anskaffelsen og driften i år dækkes ind af 5%-midler eller aflysning af studieturen.

Ad. 8    Vagn Høngaard redegjorde for CSR – som er udsendt til alle medarbejder og menighedsrådsmedlemmer, der opfordres til at svare på senest den 1. juni 2022.
Takkekort fra Jørgen Nielsens efterladte, i forbindelse med bårebuket til bisættelsen.

Ad. 9    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 19. maj 2022 kl. 17.30.

Ad. 10    Vagn Høngaard roste koncerten hjælp til Ukraine, der blev samlet kr. 17.300, som er sendt videre til Folkekirkens Nødhjælp (Ukraine).

Gå tilbage