Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 20. januar 2022 kl. 17.30

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 9/12 2021 og 13/1 2022, jf. bilag.
2.    a. 4. kvartalsrapport forelægges (bilag).
       b. Stillingtagen til overskud / underskud.
3.    Budget 2023 igangsættes. Ønsker indgives senest 4/4 2022.
4.    Tilbud / overslag vedr. renovering af fundament under Menighedshjemmet (bilag)
5.    Stillingtagen til samarbejdsaftale med Frørup-Tårup og Nyborg Kirkegård (bilag).
6.    Ordlyden om funktionsadskillelse – forelægges (bilag).
7.    Tanker om CSR forelægges og drøftes (bilag).    
8.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
9.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 24. februar 2022 kl. 17.30.
10.   Evt.


Fraværende med afbud: Ulla Krogsgaard og Ida Korreborg

0    Vi sang ”Spurven sidder stum bag kvist”.

Ad. 1    Erik Sørensen vil gerne have spørgsmålet om lydforholdene i kirken taget op igen på et senere tidspunkt, da han mener, at lyden ikke er optimal.

Ad. 2
a. Kvartalsrapport pr. 31.12.2021 gennemgået og taget til efterretning.
b. Der søges om udbetaling af bevilget 5% midler til alarmanlæg. Frie midler 2020 opsparing til historisk inventar kr. 80.000 fastholdes. Overskud på anlægsprojekter søges overført til dækning af eventuelt underskud i driften.
        
Ad. 3    Der opfordres til at komme med ønsker til budget 2023 senest den 4. april 2022.     

Ad. 4    Hans Broch-Mikkelsen redegjorde for status vedr. Menighedshjemmet – Firmaet Munck Havne & Anlæg har givet et overslagstilbud på efterfundering inkl. reetablering og opretning af gulv, tilbuddet lyder på kr. 220.000 ekskl. moms. Forsøg på flere tilbud er ikke lykkedes. Menighedsrådet vedtog at arbejde videre med tilbuddet fra Munck Havne & Anlæg; der søges 5%-midler til formålet.

Ad. 5    Vedtægter for samarbejde mellem Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd og Nyborg Sogns Menighedsråd blev drøftet og vedtaget. Kirkegårdsudvalget arbejder videre på et oplæg til en aftale om indkøb af maskiner m.m. (anlæg).

Ad. 6    Funktionsadskillelse, Vagn Høngaards oplæg blev godkendt. Den valgte kasserer skal have kik-adgang til banken, der underskrives en aftale med banken.

Ad. 7    Vagn Høngaards forslag om at tage fat på CSR – forelagt og drøftet. Der startes op på det årlige medarbejdermøde i marts måned.

Ad. 8    Meddelelser
Lisbeth Jørgensen meddelte at KK-medarbejder Stine Frederiksen og kirketjener Berit Brolykke har været på kursus og er meget positive.
    
Erik Sørensen meddelte at projektet tårn og tag kører efter planen.

Hans Broch-Mikkelsen opfordrede til, at man tilmeldte sig til kirkegårdens nytårsparole den 3. februar samt indvielsen af mindemonumentet på Nyborg Kirkegård den 2. februar.

Kirkens nytårsparole fastsættes på næste FU-møde.

Torben Hårbøl har fået en aftale med Nyborg Kommune om drøftelse af adgangsforholdene til kirken.        

Ad. 9    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 24. februar 2022 kl. 17.30.
    
Ad. 10    Stine Frederiksen spørger om tilladelse til mosaik med Noas Ark 170x170, arbejdet udført af minikonfirmanderne.

Gå tilbage