Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 24. marts 2022 kl. 17.30

Dagsorden :

    0.    Sang.
    1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 10. marts 2022, jf. bilag.
    2.    Årsregnskab 2021 (bilag).
    3.    Ønsker til budget 2023.
    4.    Lyd i kirken. Orientering om de gennemførte tiltag.
    5.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
    6.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28. april 2022 kl. 17.30.
    7.    Evt.Fraværende med afbud: Per Jørgensen, René Jensen
Suppleant AnneMarie Kaack deltog i mødet

0    Vi sang ”Den blå anemone”.

Ad. 1    Støttekoncerten for nødhjælp til Ukraine er ændret til den 26. april.

Ad. 2    Regnskab 2021 afleveret den 11. marts 2022 kl. 11.44 blev gennemgået og godkendt.

Ad. 3    Ønsker til budget 2023 – flere ønsker blev drøftet, yderligere ønsker skal afleveres senest den 4. april 2022.
        
Ad. 4    Erik Sørensen har haft Simon Jørgensen (lydmand) med i kirken til gudstjeneste, hans vurdering er, at vi har et rigtigt godt anlæg. Mikrofonen skal være placeret rigtigt og lydstyrken skal justeres.

Ad. 5    Mette Grymer undrer sig over, at præsterne ikke er inviteret til De Ældres Eftermiddags udflugt i år.

Lisbeth Jørgensen informerede om, at der har været det årlige medarbejdermøde.

Kurt Kristensen blev valgt som sikkerhedsrepræsentant, og Vivi Sørensen blev valgt som medarbejderrepræsentant.

Erik Sørensen informerede om, at der er opstået et problem med tårnet, dette kan måske betyde en mindre forsinkelse.
Problemet med pullerten er næsten løst.

Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at der er syn på kirkegården den 5. april.

Torben Hårbøl med flere har haft møde med Nyborg Kommune vedr. belægningen på pladsen foran kirken.

Ad. 6    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28. april 2022 kl. 17.30.

Ad. 7    Hans Broch-Mikkelsen forespurgte, om kirken ville gøre noget i forbindelse med flygtningene fra Ukraine, præsterne vil arbejdere videre med det.

Tommy Rolf Martens blev valgt som 1. suppleant på Fyens Stifts Menighedsrådsforenings generalforsamling lørdag den 12. marts 2022.

Cafe Stiften har henvendt sig og forespurgt om vi ville åbne kirken for en rundvisning i forbindelse med deres møde Cafe Stiften, Bodil Hårbøl kontakter dem.

Tilbud på prøveabonnent på Kirke.dk, vi siger ja tak til tilbuddet for alle menighedsrådsmedlemmer samt personale.

Gå tilbage