Referat af ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 25. november 2021

Dagsorden:

0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 11/11 2021, jf. bilag.
2.    Den årlige konstituering: Valg af formand, næstformand, underskriftsberettigede, kirkeværge, kontaktperson, kasserer, sekretær og bygningskyndig.
3.    Orientering om justering af budget 2022 (en rettelse). (Bilag: De to sider fra budgettet, det drejer sig om).
4.    Forslag om evt. anskaffelse af Kirkefondets ”visitkort” (6 stk. a 100 kort i boks + 2x3x100 af tre af disse på engelsk hhv. tysk i boks. Pris 2 x 594 kr.) Se dem evt. på Kirkefondets hjemmeside.
5.    Kirken: Skiltning, adgangsforhold og skiltning (bilag: Notat fra møde med kirketjenerne, hvilket FU anbefaler som grundlag for beslutningerne).
6.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
7.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 20. januar 2021 kl. 17.30.
8.    Evt.


Fraværende med afbud: Lene Bolling
Som stedfortræder deltog: René Kaaber

0    Vi sang ”Vær velkommen Herrens år”.

Ad. 1    Ingen bemærkninger.

Ad. 2     Menighedsrådet konstituerede sig som følger:
Til formand genvalgtes Torben Hårbøl med 15 stemmer af 15 mulige.
Til næstformand genvalgtes Dorit Myltoft med 15 stemmer af 15 mulige.
Til underskriftsberettigede genvalgtes formand Torben Hårbøl og næstformand Dorit Myltoft.
Til kirkeværge genvalgtes Erik Sørensen.
Til kontaktperson genvalgtes Lisbeth Jørgensen.
Til valg kasserer genvalgtes Vagn Høngaard.
Som sekretær fortsætter Vivi Sørensen.
Til bygningskyndig genvalgtes Niels Erbo Andersen.
 

Ad. 3    Ændring af budget 2022 afleveret den 11.11.2021 kl. 14.56 blev gennemgået og godkendt.
 

Ad. 4    Anskaffelse af inspirationskort til kirken (Bønner, Salmer, Velsignelse, Bibelen, Brug kirkerummet).
Det besluttes at indkøbe 6 forskellige med 100 stk. af hver i en kasse. Der indkøbes både dansk, tysk og engelsk udgave.


Ad. 5    Åbningstid i kirken i (juni-juli-august) fra kl. 10.00 til kl. 18.00. Resten af året fra kl. 10.00 til kl. 16.00.
Adgangsforhold til kirken, det fastholdes, at der kun skal være åbent i sidedøren.
Der arbejdes videre med låse til de 4 døre i våbenhuset.
Forretningsudvalget pålægges at arbejde videre med eventuel udskiftning af brosten med bordursten ved indgangen.
Der opsættes skilt ved indgang til kirken, med henvisning til indgang ved sidedøren.
Der opsættes et skilt ved udkørslen fra p-pladsen, med henvisning om at køre langsomt hen til en afmærkning foran pullerten.
 

Ad. 6    Meddelelser
René Jensen fortalte, at de på kirkegården er færdige med grandækningen. Personalet har været en tur på Kerteminde Kirkegård og se deres grandækning.

Babysalmesang blev drøftet og eventuelt, hvornår der startes op på nye hold 2022.

Christian von Tangen Sivertsen meddelte at de 9 læsninger bliver anderledes i år, hvor der vil blive oplæsning på flere sprog.

Lisbeth Jørgensen har afholdt MUS-samtaler med alle ansatte.

Erik Sørensen har været til møde med arkitekten vedrørende tag og tårn, det går planmæssigt.

Den 2. februar 2022 kl. 16.00 bliver der indvielse af det nye område på Nyborg Kirkegård. Der bliver en omtale på kirkesiden i februar, hvor menigheden inviteres.

Koncert med Bachs juleoratorium mandag den 13. december, der gives en fribillet til alle Menighedsrådsmedlemmer og ansatte, fribilletten kan afhentes på kordegnekontoret.

Torben Hårbøl meddelte at Kerteminde-Nyborg Provsti har godkendt salget af jordstykket på Hyrdegyden.
 

Ad. 7    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 20. januar 2022 kl. 17.30.
 

Ad. 8    Tommy Martens har været til temadag i Fyens Stifts Menighedsrådsforening i Vissenbjerg, hvor der var flere interessante indslag.

Forretningsudvalget arbejder videre med problematikken med videoovervågning i gangen på Korsbrødregården.
 

Gå tilbage