Referat af ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 28. oktober 2021

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 14. oktober 2021, jf. bilag.
2.    Kvartalsrapport.
3.    Godkendelse af Endelig købsaftale (plantagen, Hyrdegyden) (Bilag: købsaftalen)
4.    Orientering om kordegnesituationen.
5.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
6.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 25. november 2021 kl. 17.30.
7.    Evt.
        


Fraværende med afbud: Marianne Aagaard Skovmand, Erik Sørensen, Per Jørgensen


Ad. 1    Ingen kommentar til referat fra FU-mødet den 14. oktober 2021.

Ad. 2     Kvartalsrapport pr. 30. 9.2021 gennemgået og taget til efterretning.

Ad. 3    Købsaftale Hyrdegyden 7 blev gennemgået, det blev enstemmigt godkendt at sælge jordstykket. Købsaftalen indsendes til godkendelse i Provstiudvalget.

Ad. 4    Bortfalder, tages under lukket møde.

Ad. 5    Meddelelser
René Jensen fortalte at de på kirkegården er begyndt at grandække.

Bodil Hårbøl informerede om kirkehøjskolesøndag i marts, med emnet den nye Højskolesangbog.

Hans Broch-Mikkelsen mødes med entreprenør i næste uge, angående renovering af fundamentet i Menighedshjemmet.

Bjarne Skov informerede om reglerne for vilkårene for KK-medarbejders varetagelse af konfirmandundervisning, dette må højst være 20%. Torben Hårbøl redegjorde for provstens svar.

Ad. 6    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 25. november 2021 kl. 17.30.
    
Ad. 7    Hans Broch-Mikkelsen opfordrede til, at man læste artiklen Religiøsitet og forholdet til folkekirken.

Vagn Høngaard har været til konstituerende møde i det nye Kerteminde-Nyborg Provsti.

Præsterne fra Nyborg og Kerteminde gamle provstier har holdt møde, og det gik fint.

Gå tilbage