Referat af offentligt menighedsmøde og ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 19. maj 2022 kl. 17.30

Dagsorden

Menighedsmøde:

    1. Orientering om færdiggjorte/igangværende projekter samt planerne for det kommende år (v/ menighedsrådets formand samt udvalgsformænd).
    2. Budget 2023.
    3. Evt.


Menighedsrådsmøde:

1. Orientering om forretningsudvalgsmødet den 5. maj 2022, jf. bilag.
2. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
3. Næste menighedsrådsmøde: torsdag den 25. august 2022 kl. 17.30
4. Evt.


Fraværende med afbud: Dorit Myltoft, Lene Bolling, Bent Laursen.
Stedfortræder: René Kaaber

0    Vi sang: Det dufter lysegrønt af græs.

Menighedsmøde:

Ad. 1    Punktet udgik, da der ikke var tilhørere til mødet.

Ad. 2    Budget 2023 afleveret den 9. maj 2022 kl. 12.28 gennemgået og godkendt.

Ad. 3     Intet.

Menighedsrådsmøde:

Ad. 1    Der arbejdes på en løsning med problemet med pullerten. Udkørsel fra kirkens parkeringsplads spærres mod Kirkegade, ind- og udkørsel skal i en periode foregå mod Adelgade.

Ad. 2    Efter indgangsbønnen informeres menigheden om, at vi har et børnehjørne til børn nede ved indgangen og endnu et ude i våbenhuset, hvis der skulle være brug for dette.

Hans Broch-Mikkelsen orienterede om status for salg af plantagen på Hyrdegyden. Torben Hårbøl, Hans Broch-Mikkelsen, Dorit Myltoft og Vagn Høngaard tager møde med køber for afslutning af handlen.

Erik Sørensen informerede om tårnprojektet, som forventes færdigt medio juli måned.

Bodil Hårbøl informerede om at der under Tour de France vil blive spillet på klokkespillet.
Bodil Hårbøl omdelte program for Danehofmarkedet i dagene 12. – 14. august.

Ad. 3    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 25. august 2022 kl. 17.30.

Ad. 4    Intet.

Gå tilbage