Præsters tavshedspligt

Præster har som udgangspunkt absolut tavhedspligt med hensyn til oplysninger, som kommer til deres kendskab i deres egenskab af præster, jf. Christian den Femtes Danske Lov af 1683 (Anden Bog, 5. Capitel):

20.  Præsten maa ikke ... aabenbare hvad nogen for hannem i lønlig Skriftemaal bekient haver, med mindre det kunde angaa noget Forræderj, eller Ulykke, som ved Præstens Aabenbarelse kunde forrekommis; Og dog bør dens Navn, som det bekient haver, saa vit mueligt er, at fortiis. (DL 2-5-20)

De nærmere regler er fastlagt i Forvaltningsloven, Tjenestemandsloven, Retsplejeloven og Straffeloven (se Retsinformation.dk).