Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 22. marts 2018 kl. 17.30

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 6. marts 2018 (bilag).
2.    Årsregnskab 2017 (bilag).
3.    Ønsker til budget 2019.
4.    Orientering om sagen ’Overtagelse af Nyborg Menighedshjem’ (bilag). Forelæggelse af Købsaftale (for så vidt den foreligger).
5.    Konfirmationsvagter – rest til fordeling (liste vedlagt).
6.    Valg af tagsten til kirketaget.
7.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
8.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 19. april 2018 kl. 17.30.
9.    Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Bent Laursen og Poul Petersen
Ingen stedfortræder.

Ad. 0    Vi sang ”Påskeblomst! hvad vil du her?"

Ad. 1    Ingen kommentarer.

Ad. 2     Regnskabsføreren forelagde årsregnskab 2017. Regnskab 2017 for Nyborg Sogns Menighedsråd CVR-nr. 34 68 15 46 afleveret 08-03-2018 kl. 16.56 er gennemgået og enstemmigt godkendt.

*   Punkt 6 blev herefter behandlet. Menighedsrådet så på de 4 opstillede prøver på tagsten til kirketaget og havde en drøftelse om valgmulighederne. Menighedsrådet havde en vejledende afstemning, hvor man havde mulighed for at stemme på flere af prøverne. Der var 11 stemmer på den helt matte tagsten (prøve 1), ingen stemmer på den stærkt blanke sorte tagsten (prøve 2), 9 stemmer på den røde tagsten (prøve 3) og 13 stemmer på den matsorte tagsten (prøve 4). Det blev aftalt, at Erik Sørensen orienterer arkitekt Martin Jonø om menighedsrådets holdninger.

Ad. 3    Ang. budget 2019 foreslog Mette Grymer, at der budgetteres med en opkobling til internettet, så der bliver adgang til internettet i alle undervisningslokaler. Torben Hårbøl orienterede om Budgetsamråd og Nyborgs ønsker til større projekter i 2019, bl.a. maskiner til kirkegårdene og fortsat opsparing til orgel og renovering af tårn og tag.

Ad. 4    Torben Hårbøl orienterede om syn på Menighedshjemmet. Kirkens bygningskyndige Niels Erbo Andersen har udarbejdet en besigtigelsesrapport, derudover er der udarbejdet en energirapport, og der har været inspektion af kloakforholdene. Hans Broch-Mikkelsen spurgte til provstiets holdning til den økonomiske situation, hvis kirken overtager Menighedshjemmet. Provsten gav udtryk for, at der er en positiv holdning med forbehold for udgiftsniveauet. Juridisk Bistand har udarbejdet en købsaftale. Menighedsrådet gennemgik den forelagte aftale, og Torben Hårbøl fremlagde overvejelser om lånemuligheder. Menighedsrådet godkendte den foreløbige købsaftale og gav forretningsudvalget fuldmagt til at gøre sagen færdig.
    
Ad. 5    Vagtlisten for konfirmationerne kom på plads.  

Ad. 6*  Se ovenfor.

Ad. 7.    Meddelelser

Præster: Mette Grymer meddelte, at sorggrupperne har fået doneret en gave fra søsterlogen. Ida Korreborg meddelte, at hun er varslet lockout.

Kontaktperson: Lisbeth Jørgensen meddelte, at hun og Vivi har sendt breve til konfliktramte medarbejdere.

Kirkeværge: Erik Sørensen orienterede om et nyt nøglesystem, som han og kirketjeneren undersøger på, og som vil blive forelagt menighedsrådet på et senere tidspunkt. Erik Sørensen orienterede endvidere om et uheld ved kirkens pullert. I den forbindelse var der et forslag om evt. skiltning og bedre information om pullertens automatiske funktion ved udkørsel.

Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at der har været syn på kirkegårdene. Der er en fin stand på hele kirkegårdene. Hans Broch-Mikkelsen orienterede samtidig om deltagelse i kirkegårdskonference om kirkegårdens udvikling igennem tiden.

Præstegårdsudvalg: Dorit Myltoft meddelte, at der har været afholdt ekstraordinært provstesyn på præsteboligen Strandparken 121. Istandsættelsen er på plads som planlagt.

Formand: Torben Hårbøl meddelte, at der afholdes syn på kirken og Korsbrødregården tirsdag den 17. april kl. 13.00. Alle er velkomne.

Ad. 8.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 19. april 2018 kl. 17.30.

Ad. 9    Karin Skov omtalte behovet for plads til konfirmationstøj. Indtil videre opbevares det på præstekontoret.
Tommy Martens orienterede om deltagelse i Fyns Stifts Menighedsrådsforenings årsmøde og oplyste, at han er valgt som delegeret til årsmødet for Landsforeningen af Menighedsråd.
Svend Lund Nielsen gav udtryk for, at parkering langs kirken skæmmer.

Gå tilbage