Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 22. februar 2018 kl. 17.30

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 6. februar 2018 (bilag).
2.    Budget 2019.
3.    Valg af studietursudvalg.
4.    Konfirmationsvagter (liste vedlagt).
5.    Forberedelse til salg af jordstykke (kirkegårdens plantage) (bilag).
6.    Sagen vedr. Nyborg Menighedshjem: Forslag til overdragelsesordning forelægges, for så vidt det foreligger til mødet.
7.    Regulativ for brug af Korsbrødregården (FU’s forslag vedlægges).
8.    Forslag til revidering af kollektlisten (bilag).
9.    Temamøde? Drøftelse af mulige temaer.
10.   Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
11.   Næste menighedsrådsmøde torsdag den 22. marts 2018 kl. 17.30 (regnskabsmøde).
12.   Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud: Marianne Aagaard Skovmand, Ida Korreborg, Bent Laursen, Erik Sørensen,
Bente Tipsmark.  

Ad. 0    Vi sang  ”Hvad var det dog, der skete?”

Ad. 1    Hans Simonsen kommenterede punktet vedr. udlån af kirken til koncert udefra.  Det er vigtigt, at lån af kirken til koncerter ikke lægges tæt på kirkens egne koncerter.

Ad. 2     Der blev mindet om, at ønsker til budget 2019 indgives inden 3. april.

Ad. 3    Studieturen er planlagt til lørdag den 1. september 2018. Til udvalget valgtes som præsternes repræsentant Marianne Aagaard Skovmand. Derudover genvalgtes Karin Bülow Skov, Bodil Hårbøl og Svend Lund Nielsen. Marianne indkalder til udvalgsmøde.

Ad. 4    Vagtplanen for konfirmationsdagene blev fordelt. Der er fortsat enkelte konfirmationer, der mangler vagter.

Ad. 5    Der er indhentet vurderinger fra 2 erhvervsmæglere angående afhændelse af plantagen ved Nyborg Assistenskirkegård. Kirkegårdsudvalget indstiller til menighedsrådet, at EDC-mæglerne vælges. Menighedsrådet godkendte dette. Kirkegårdsudvalget arbejder videre med projektet.

Ad. 6    Torben Hårbøl meddelte, at Juridisk Bistand er ved at være klar med et købsaftale vedrørende overtagelse af Menighedshjemmet og orienterede om, at der vil blive foretaget syn på Menighedshjemmet sammen med bygningskyndig Niels Erbo Andersen. Karin Bülow Skov meddelte, at Menighedshjemmets bestyrelse har indkaldt til generalforsamling 5. april.

Ad. 7    Forretningsudvalget indstiller, at man fortsætter med nuværende regulativ for brug af Korsbrødregården med nogle enkelte tilføjelser. Christian v. Tangen Sivertsen havde oplevet problemer på kirkens parkeringsplads ved en gudstjeneste, hvor der samtidig havde været en større indsamling fra Korsbrødregården. Menighedsrådet drøftede mulige løsninger på problemet og blev enige om, at der henstilles til, at indsamlere fremover parkerer ved havnen. Problemet vil evt. også blive løst, hvis kirken overtager Menighedshjemmet. Mette Grymer nævnte regulativets punkt om, at udlejning til arrangementer med varm mad ikke er mulig. Det blev besluttet at tydeliggøre punktet.

Ad. 8    Christian von Tangen Sivertsen forelagde ændringsforslag til kollektlisten, som bl.a. drejer sig om fast indsamling til Folkekirkens Nødhjælp ved årets høstgudstjeneste og fast indsamling til Alle Helgen til Kirkens Korshær. Kollektlisten blev godkendt.

Ad. 9    Dorit Myltoft foreslog et tema om diakoni (Dorit bemærkede samtidig, at kirkens diakoni måske skulle tydeliggøres i regnskabet.)
Hans Broch-Mikkelsen foreslog, at man, som for nogle år siden på biskoppens initiativ, mødes på provstiplan hvert 4. år for at drøfte sognenes samarbejdsmuligheder.
Dorit Myltoft nævnte den tidligere visionsdag og foreslog evt. en ny visionsdag.
Der var forskellige tilkendegivelser mht. de udfordringer, der er ved forslagene.
Torben Hårbøl nævnte også, at det kunne komme på tale med en drøftelse om valgform til menighedsrådsvalg.
    
Ad. 10    Meddelelser
Præster: Mette Grymer nævnte tiltaget med udlån af konfirmationstøj og fortalte, at hun har oprettet et opslag på facebook, der er nået ud til virkelig mange. Der er efterfølgende modtaget meget konfirmationstøj. Dragtlauget har tilbudt evt. at hjælpe med at tilrette tøjet.

Kontaktperson: Lisbeth Jørgensen orienterede om personaleforhold.

Kirkeværge: Erik Sørensen har meddelt, at der er indkaldt til tårnudvalgsmøde med arkitekter og ing. Abrahamsen.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl mindede om kirkehøjskolesøndag 4. marts. Der er ledige pladser.
    
Præstegårdsudvalget: Karin Bülow Skov og Dorit Myltoft meddelte, at færdiggørelsen af Strandparken 121 går planmæssigt.

Formand: Torben Hårbøl meddelte at synsudskrifter er godkendt af provstiet.

Ad. 11    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 22. marts 2018 kl. 17.30 (regnskabsmøde).
 
Ad. 12    Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at der har været 1-års syn på klokkestablen. Der var ingen bemærkninger.
Torben Hårbøl gjorde opmærksom på Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde og evt. tilmelding.           

Gå tilbage