Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 25. januar 2018 kl. 17.30

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 9. januar 2018 (bilag).
2.    Kvartalsrapport forelægges (bilag).
3.    Beholdningseftersyn forelægges.
4.    Budget 2019 igangsættes. Ønsker indgives senest 3/4 2018 (inden FU-mødet kl. 15.00).
5.    Tillæg til vedtægter for kirkegårdene (bilag).
6.    En 1-årig forsøgsordning: Flytning af dåben til formessen (forslag fra præsterne).
7.    Evalueringsdrøftelse af den midlertidige rampe i kirkens nordlige sideskib.
8.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
9.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 22. februar 2018 kl. 17.30.
10.   Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Dorit Myltoft, Christian von Tangen Sivertsen

Ad. 0    Vi sang ”Når vinteren rinder i grøft og i grav”

Ad. 1    Ingen bemærkninger.

Ad. 2     Regnskabsføreren forelagde kvartalsrapport for Nyborg Kirkekasse. Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

Ad. 3    Ved beholdningseftersynet november 2017 var der ingen bemærkninger, og der er derfor ingen rapport.

Ad. 4    Formanden gjorde opmærksom på, at ønsker til budget 2019 skal indgives senest 3. april 2018.

Ad. 5    Hans Broch-Mikkelsen forelagde forslag om ændring af tillæg til vedtægter for kirkegårdene gældende for urnegravsteder. Det drejer sig især om præcisering af skrifttyper på gravstenene for at bevare et ensartet udtryk. Menighedsrådet godkendte tillæggene.

Ad. 6    Forslaget fra præsterne ang. flytning af dåben til formessen er foreløbig sat i bero. Menighedsrådet kom med forskellige tilkendegivelser til forslaget. Præsterne drøfter emnet videre.

Ad. 7    Menighedsrådet evaluerede på brugen af den midlertidige rampe i kirkens nordlige sideskib. Rampen bliver ikke benyttet af de kirkegængere, den var tiltænkt, og man drøftede derfor om rampen skal blive eller fjernes. Vivi Sørensen oplyste, at der tidligere har været en foldebar rampe ved kapellet. Denne opbevares nu på Assistenskirkegården, og det blev besluttet at undersøge, om den evt. vil kunne anvendes. Menighedsrådet besluttede at forlænge prøveperioden.   

Ad. 8    Meddelelser
Medarbejderrepræsentanter: Poul Petersen meddelte, at Lars Sørensen er valgt som kirkegårdspersonalets arbejdsmiljørepræsentant, og Poul er genvalgt som tillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant.
Vibeke Tranberg meddelte, at Vivi Sørensen er valgt som medarbejderrepræsentant. Vibeke orienterede samtidig om ændringer i forhold til sangernes deltagelse i plejehjemsgudstjenester. Der vil fremover kun være 1 sanger med ude på plejehjemmene, for at give plads til andre tjenester i rådighedstiden.

Præster: Marianne Aagaard Skovmand oplyste, at der er en konfirmanddåb ved en 16-gudstjeneste i februar og spurgte om tilladelse til at servere saft til børnene ved altergangen. Menighedsrådet samtykkede.

Kontaktperson: Lisbeth Jørgensen orienterede om det årlige medarbejdermøde. Lisbeth oplyste, at Vivi Sørensen er valgt som medarbejderrepræsentant, og Kurt Kristensen er valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Af emner fra personalet var der bl.a. ønske om en elektronisk kalender, som også dækker Korsbrødregården. Lisbeth oplyste også, at der overvejes at udbygge medarbejdermøderne med et tema, et oplæg el. lign. Kontaktpersonen meddelte, at der kommer afløser for kirketjeneren, da kirketjeneren er sygemeldt. For personalet har der netop været afholdt et førstehjælpskursus.

Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at C&W-arkitekterne har fremsendt projektbeskrivelse vedr. renovering af tårn og tag. Der skal herefter afholdes møde med arkitekter, ing. Abrahamsen m.fl. om de næste skridt.
I kirken har der været utilsigtede alarmer ved gulvvarmen. Det har vist sig at være en elektrisk fejl, som vil blive udbedret. Anlægget er trykprøvet.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om kirkehøjskolesøndag med besøg af tidl. korshærspræst Bjarne Lenau Henriksen.

Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen oplyste, at kirkegårdsudvalget har forelagt sagen om salg af plantagen ved Assistenskirkegården for Nyborg Kommune og afventer nu kommunens udtalelse. Hans Simonsen gjorde opmærksom på, at der også vil skulle søges i Stiftet.
Mogens Blidegn spurgte til situationen om parkeringspladsen ved kapellet.     

Præstegårdsudvalg: Mogens Blidegn orienterede om situationen vedr. præsteboligen Strandparken 121.

Formand: Torben Hårbøl orienterede om kontakt til Juridisk Bistand til Menighedshjemmet. Der bliver set på sagen.
Kirken er kommet på Google Map. Der findes link til siden fra kirkens hjemmeside.
Ang. de 2 epitafier, der opbevares hos konservatoren, arbejdes der på at søge Kirkeministeriets Kirkeistandsættelsesordning ang. midler til istandsættelse.
        
Ad. 9      Næste menighedsrådsmøde torsdag den 22. februar 2018 kl. 17.30.

Ad. 10    Karin Skov gjorde opmærksom på en avisartikel ang. kirken som de riges kirke. Karin foreslog, at man tager debatemner op i menighedsrådet.
Tommy Martens har deltaget i Nytårskur i Fyens Stift og orienterede om dagen og det nye maleri af biskoppen.
Erik Sørensen spurgte til situationen med Menighedshjemmet. Torben Hårbøl orienterede om de kommende undersøgelser af sagen. Karin Skov spurgte, om kirken i givet fald også vil skulle overtage aftalerne, som Menighedshjemmet har med lånere af lokalerne. Hans Simonsen besvarede spørgsmålet: Hvis kirken overtager Menighedshjemmet, er det kirkens afgørelse.
Bodil Hårbøl oplyste, at der nu er kommet tekst på den opsatte QR-kode i kirken, så man kan gå på hjemmesiden og læse teksten.

Gå tilbage