Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag 23. november 2017 kl. 17.00

Dagsorden:
      0.   Sang.
      1.   Orientering om forretningsudvalgsmødet den 7. november 2017 (bilag).
      2.   Valg af formand, næstformand, kirkeværge, kontaktperson, kasserer, sekretær og bygningskyndig.
      3.    Ønske om udvidelse af kororglet (bilag).
      4.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
      5.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 25. januar 2018 kl. 17.30.
      6.    Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Christian von Tangen Sivertsen og kirkens medarbejderrepræsentant.

Ad. 0    Vi sang ”Vær velkommen Herrens år”.

Ad. 1    Karin Skov spurgte til punktet om udlån af kirkens lokaler. Forretningsudvalget uddybede den henvendelse, der er modtaget fra Christian von Tangen Sivertsen, hvor det er kommet til udtryk, at udlån af kirkens lokaler i gudstjenestetiden m.m. ikke altid er hensigtsmæssig. Efter jul vil udlån af kirkens lokaler blive taget op af forretningsudvalget, som forelægger et forslag for menighedsrådet.

Hans B. Simonsen kommenterede på punktet vedr. evt. anskaffelse af pumper til kirkens yderdøre. Poul Ove Juul oplyste, at baggrunden for forslaget om pumper var et ønske om, at dørene kan åbne automatisk til hjælp for gangbesværede.

Svend Lund Nielsen spurgte, om det vil lykkes med julebelysningen, og Erik Sørensen bekræftede, at det bliver muligt, og at der arbejdes på det.

Hans B. Simonsen spurgte til punktet om afskaffelse af materialet, som har været opbevaret på slottet og var interesseret i at høre, om der var bevaringsværdigt materiale imellem. Hans Broch-Mikkelsen, Erik Sørensen og Torben Hårbøl har besigtiget og kunne oplyse, at der ikke var noget af værdi, og at det derfor er besluttet at bortskaffe det.

Ad. 2     Menighedsrådet konstituerede sig som flg.:
Til formand genvalgtes Torben Hårbøl med 14 stemmer af 15 mulige, 1 stemme var blank (skriftligt afstemning)
Til næstformand genvalgtes Dorit Myltoft med 15 stemmer af 15 mulige (skriftlig afstemning).
Til kirkeværge genvalgtes Erik Sørensen.
Til kontaktperson genvalgtes Lisbeth Jørgensen.
Til kasserer genvalgtes Poul Ove Juul.
Til sekretær fortsætter Edel Steffensen (ansat).
Til bygningskyndig genvalgtes Niels Erbo Andersen.

Ad. 3    Torben Hårbøl orienterede om henvendelse fra organist Claus Tolstrup ang. forslag om udvidelse af kirkens lille kororgel. Menighedsrådet kan principielt godkende udvidelsen. Når der er mere overblik over evt. overskud på regnskabet, vil finansieringen blive drøftet.

Ad. 4    Meddelelser
Medarbejderrepræsentanter: Poul Petersen meddelte, at der er lagt gran på kirkegårdene.
    
Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at han har modtaget en beskrivelse fra CW-arkitekterne på kirkens tag og tårn og forslag til istandsættelsesopgaver. Poul Ove Juul spurgte til tidshorisonten mht. udbud på projektet. Denne kendes endnu ikke.
Erik Sørensen oplyste, at der på de 2 lysekroner ved sideskibene i kirken vil kunne etableres tænding og lysstyrkeregulering. Dette vil bl.a. kunne benyttes som julebelysning. Menighedsrådet vedtog, at lyset skal være tændt i kirken fra 1. s. i advent til Hellig 3 Konger fra kl. 16.00 – 23.00. Torben Hårbøl orienterer kirketjeneren,
    
Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om programmet for julemarked. Bodil Hårbøl meddelte også, at projektet med filmaftener er løbet ind i flere problemer og sat i bero.
    
Præstegårdsudvalg: Dorit Myltoft meddelte, at præsteboligen i Hjulby nu formelt er overdraget til Aunslev-Bovense-Hjulby Sogne. Der er afleveret skøde, protokol, nøgler m.m.
Dorit Myltoft orienterede om regnskabet for renovering af præsteboligen, Strandparken 121.

Formand: Torben Hårbøl meddelte, at Nyborg Provsti har givet grønt lys til, at menighedsrådet arbejder videre med mulighederne for evt. at overtage Menighedshjemmet.
Torben Hårbøl meddelte, at menighedsrådet har støttet Stiftets projekt med et bispeportræt.
Torben Hårbøl meddelte, at han har overbragt en hilsen til biskop Tine Lindhardt i anledning af hendes 60 års fødselsdag.
    
Ad. 5    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 25. januar 2018 kl. 17.30.

Ad. 6     Bodil Hårbøl orienterede om etablering af en QR-kode, og at der vil komme et lille opslag i kirken med link til kirkens hjemmeside.
Erik Sørensen fremlagde nogle bemærkninger og overvejelser angående arbejdsgangen i menighedsrådet.
Ida Korreborg spurgte til læsere til de 9 læsninger 3. søndag i advent kl. 16.

Gå tilbage