Referat fra ordinært menighedsrådsmøde tirsdag 24. oktober 2017 kl. 17.00

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 10/10 2017 (bilag).
2.    Kvartalsrapport (bilag).
3.    Endelig godkendelse af budget (bilag).
4.    Plantagens fremtid (bilag).
5.    Lys og krucifiks.
6.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
7.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 23. november 2017 kl. 17.30.
8.    Evt.
………….…………………………………………………………………………………………….
Ad. 0    Vi sang ”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord”.

Ad. 1    Der var en enkelt forespørgsel fra Mogens Blidegn ang. mødedato.    

Ad. 2     Regnskabsføreren forelagde kvartalsrapport for Nyborg Kirkekasse. Rapporten blev taget til efterretning.

Ad. 3    Årsbudget 2018 for Nyborg Menighedsråd CVR-nr. 34 68 15 46, afleveret 12.10.2017 kl. 09.26 er gennemgået og godkendt.

Ad. 4    Kirkegårdsudvalget har indhentet en vurderingsrapport over plantagen, del af Hyrdegyden 7. Rapporten har været behandlet på udvalgsmøde, og udvalget ønsker at afhænde arealet mod, at nogle af indtægterne kan anvendes til at forbedre personaleforholdene ved kirkegårdene. Provsten foreslog, at man indsender det tidligere projekt ang. personaleforbedringer med opdatering af priser m.m. til provstiudvalget sammen med et finansieringsforslag ved salg af plantagen. Chr. v. Tangen Sivertsen nævnte mulighed for at forbedre parkeringsforholdene ved kirkegården. Kirkegårdsudvalget arbejder videre med projektet om salg af plantagen.

Ad. 5     Fyens Stift har meddelt menighedsrådet, at det ikke vil være muligt at besøge Nyborg Kirke i forbindelse med den forestående konsulentrunde, men at man vil vende tilbage i det tidlige forår.
Erik Sørensen meddelte, at det går planmæssigt med udskiftning af el-pærer til LED-belysning i kirken.
Torben Hårbøl meddelte at Google 360 gr Company fotograferer kapellet indefra i denne uge, men venter med kirken til alle lamper er på plads.

Ad. 6    Meddelelser
Medarbejderrepræsentanter: Vibeke Tranberg meddelte, at der har været MUS-samtaler.

Præster: Chr. v. Tangen Sivertsen meddelte, at præsterne har forslag om at holde en månedlig meditationsgudstjeneste begyndende i februar og frem til pinse, og derefter aftensang hver tirsdag aften fra pinse til høst. Præsterne arbejder videre med forslaget. Bodil Hårbøl bad præsterne om afklaring mht. benævnelsen af tirsdag-aftentjenester bl.a. til brug for annoncering i turistguiden. Vibeke Tranberg spurgte, om man forventer hverdagssangere med til meditationsgudstjenesterne. Præster og evt. kontaktperson drøfter deltagelse og normering.
    
Kontaktperson: Lisbeth Jørgensen meddelte, at der har været afholdt MUS-samtaler, og at det var forløbet fint. Ros til personalet for at være meget loyale.

Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at årets juletræ til udendørs brug er fundet.

Aktivitetsudvalg: ang. mulighed for at holde filmaftener og adgangen til at vise film meddelte Bodil Hårbøl, at det er nødvendigt at købe licens. Man kan købe et årligt licensabonnement. Dorit Myltoft spurgte til muligheden for et samarbejde med KinoVino, men aktivitetsudvalget har ønsket, at filmaftner holdes i kirkens regi.
    
Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at kapeldøren er repareret, og at vandelementer er etableret.

Formand: Torben Hårbøl mindede om Vivi Sørensens 25 års jubilæum 1. november og evt. tilmelding.
Der er mulighed for at bestille Menighedsrådsforeningens mini-håndbog. Bestillingsliste blev sendt rundt.

Ad. 7    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 23. november 2017 kl. 17.30.

Ad. 8    Erik Sørensen spurgte til punktet vedr. etablering af QR-kode. Sagen blev behandlet på sidste menighedsrådsmøde og Erik Sørensen undrede sig over, at sagen var gået fra hans bord til kommunikationsudvalget. Bodil Hårbøl forklarede baggrunden, som bl.a. drejer sig om, at teksten til QR-koden skal indgå i byens historiske sammenhæng, og at man er nødt til at have teksten på plads først. Der var drøftelser om menighedsrådets/udvalgets sagsbehandlingsprocedure.     
Mogens Blidegn orienterede om Rotary-møde, hvor Mette Grymer havde deltaget som foredragsholder. Der var stor ros til Mette Grymer.
Svend Lund Nielsen spurgte til muligheden for belysning af kirken i julemåneden.
Ida Korreborg meddelte, at hun og Mette har en erhvervspraktikant fra Nyborg Private Realskole, i denne uge.
Tommy Martens gjorde opmærksom på indvielse af Erik Ballings Plads.

Gå tilbage