Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag 28. september 2017 kl. 17.00

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 12/9 2017 (bilag).
2.    a.Besparelser budget 2018.
2.    b.Revisionsprotokollat til årsregnskab 2016 Nyborg-Hjulby Kirke
3.    a) Evaluering af sommerens tirsdags-aftenandagter.
       b) Forslag om lignende i vinterhalvåret (hver uge?/én gang om måneden?).
4.    a) Tilbud om Nyborg Kirke i Google Street view (bilag).
       b) Forslag om QR-koder (bilag).
5.    a) Krucifix og lysekrone.
       b) Nyt lys.
6.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
7.    Næste menighedsrådsmøde tirsdag den 24/10 kl. 17.30 (bemærk ugedag og dato)
8.    Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud: Marianne Aagaard Skovmand, Hans Broch-Mikkelsen, Bent Laursen

Ad. 0    Vi sang ”Æbler lyser rødt på træernes grene”.

Ad. 1    Ingen bemærkninger.

Ad. 2
a. Menighedsrådet er pålagt at spare 400.000,- kr. på budget 2018. Regnskabsføreren forelagde forslag til besparelser på budgettet fordelt på hhv. kirkegården og kirken. Punktet om udgift til lønnet musikpædagog til babysalmesang var til afstemning. Der var flertal for at bibeholde musikpædagog og finde besparelsen andetsteds. Det blev i stedet vedtaget at spare 10.000 kr. på konto 228020 (kirkelig undervisningsmateriale) og 5.000 kr. på konto 228010 (kontorhold kirkekor).
På kirkegårdens budget spares 200.000 kr. på lønninger.
Det fremlagte forslag til besparelser på budget 2018 blev herefter godkendt.
    
b. Regnskabsføreren forelagde revisionsprotokollat til årsregnskab for 2016 for Nyborg-Hjulby Kirke. Menighedsrådet tog protokollatet til efterretning.    

Ad. 3     
a. Menighedsrådet evaluerede sommerens tirsdags-aftenandagter. Der blev bl.a. drøftet valg af salmer og benævnelsen ”aftensang”. Der var mange positive tilkendelser for aftenerne som helhed.

b. Tirsdags-aftenandagter fremover. Det blev drøftet, om konceptet skal udvides, og det blev aftalt, at præsterne arbejder videre med et forslag for næste sæson.

Ad. 4
a. Fra 360 gr Company Danmark er der modtaget tilbud på, at kirken set indefra kommer på Google Street View. Der var positive tilkendegivelser fra menighedsrådet. Det blev aftalt, at Torben Hårbøl undersøger, hvad en samlet pris for kirken og kapellet vil koste. Forretningsudvalget videredrøfter emnet.

b. Torben Hårbøl forelagde tilbud på QR kode til Nyborg Kirke. Da der allerede er igangsat forhandlinger med museet om etablering af QR-kode, ønsker menighedsrådet, at der først sker en afklaring mht., hvor langt Janus er med projektet, og bl.a. afvente en tekst. Det blev aftalt, at aktivitets- og kommunikationsudvalget arbejder videre med sagen.

Ad. 5
a. Krucifix og lysekrone
For at komme videre med projektet blev det besluttet at få et konsulentmøde med Stiftets konsulenter, arkitekt Martin Jonø m.fl.
b. Nyt lys: Punktet bortfaldt.

Ad. 6    Meddelelser    
Præster:
Mette Grymer orienterede om nyt tiltag med indsamling af brugt konfirmationstøj til brug for nye konfirmander.
Christian von Tangen Sivertsen orienterede om nyt tiltag med salmesang fra tillægget ”100 salmer”. Første gang 26. oktober. Der er også planer om filmaftner.
Ida Korreborg meddelte, at hun og Marianne Skovmand har planlagt børnearrangementer for den kommende sæson.

Kontaktperson: Lisbeth Jørgensen meddelte, at ny kordegn (på deltid) er begyndt.
Lisbeth Jørgensen orienterede også om en vellykket start med strikning af dåbsklude. Der var stort fremmøde den første eftermiddag.

Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at de første istandsatte lysekroner er tilbage i kirken.
    
Formand: Torben Hårbøl gjorde opmærksom på, at der holdes nytårskur i Stiftet den 11. januar 2018.
Menighedsrådet har modtaget materiale vedr. Menighedshjemmet. Der ses nærmere på det.
Torben Hårbøl meddelte, at Dorit Myltoft er valgt til provstiudvalget, og Hans Broch-Mikkelsen er blevet suppleant. Poul Ove Juul er valgt til Stiftsrådet.

Ad. 7    Næste menighedsrådsmøde tirsdag den 24/10 kl. 17.30 (bemærk ugedag og dato)

Ad. 8    Tommy Martens foreslog, at der bliver en gospelkoncert i kirken.

Gå tilbage