Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag 24. august 2017

Dagsorden:
1. Orientering om forretningsudvalgsmødet den 8/8 2017 (bilag).
2. Kvartalsrapport (bilag).
3. Forslag om mindre ændringer af gudstjenesten (Præsterne – bilag).
4. Støtte til nyt højttaleranlæg i Menighedshjemmet?
5. Vedr. Strandparken 121: Forslag om at ansøge Nyborg Provsti om tilladelse til at bruge af de opsparede midler til tag til dækning af istandsættelsen af boligen.
6. Forslag om indkøb af et mindre antal (fx 30-40) af Kirkesangbogen (249 kr./stk.).  
7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
8. Inventar og lys:
Placering af a) Korbuekrucifixet og b) Apostellysekronen.
Ny/supplerende belysning: a) belysning af koret (vinduet, alterområdet og trappeområdet) og b) belysning af buerne (brugbart til julebelysning).
9. Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28. september 2017 kl. 17.30.
10. Evt.
………………………………
Fraværende med afbud: Poul Ove Juul, Ida Korreborg, Bent Laursen, Marianne Aagaard Skovmand

Ad. 1    Ingen kommentarer.

Ad. 2    Regnskabsfører Vivi Sørensen forelagde kvartalsrapport for Nyborg Kirkekasse. Diverse spørgsmål blev besvaret af regnskabsføreren, og menighedsrådet drøftede, om man fremover skal samle IT-udgifterne under konto 6. Rapporten blev taget til efterretning.

Ad. 3    Christian von Tangen Sivertsen forelagde et forslag fra præsterne om, at formessen i højmessen forkortes, når der er 3 dåb eller flere. Det ønskes, at den ene læsning + 1 salme bortfalder. Menighedsrådet godkendte forslaget på forsøgsbasis, foreløbig frem til august 2018.
Præsterne havde endvidere et forslag til ændring af nadverritualet fra B til C. Mette Grymer forelagde forslaget. Menighedsrådet godkendte forslaget på forsøgsbasis, foreløbig også 1 år frem. Det blev samtidig aftalt, at nadverritualet trykkes til uddeling til menigheden, der henvises til salmebogens liturgi, og der trykkes evt. noder med.

Ad. 4    Menighedshjemmet har i foråret ansøgt menighedsrådet om støtte til et nyt højttaleranlæg. Der var bred enighed om at imødekomme ansøgningen, og menighedsrådet besluttede at dække udgifterne til hele anlægget med ønsket om, at kirkens folk er med i drøftelserne om det anlæg, der skal anskaffes.

Ad. 5    Da istandsættelse af præsteboligen Strandparken 121 overskrider det afsatte beløb, forelagde Dorit Myltoft på præstegårdsudvalgets vegne forslag om, at der ansøges Nyborg Provsti om tilladelse til at anvende en del af de midler, der er opsparet til boligens tag, til brug for istandsættelse af præsteboligen. Menighedsrådet tilsluttede sig dette.

Ad. 6    Menighedsrådet drøftede evt. anskaffelse af den nye sangbog ”Kirkesangbogen”. Man blev enige om at se tiden an.

Ad. 7     Meddelelser:
Medarbejderrepræsentanter: Claus Tolstrup spurgte til forløbet med renovering og ombygning af orgelet, og nævnte bl.a. tidsfristen i forhold til de eksisterende tilbud og muligheden for at søge fonde. Menighedsrådet gav grønt lys til, at der forsøges at søge fonde.

Kirkeværge: Erik Sørensen oplyste, at 4 lysekroner er taget ned i kirken og udskiftning til LED-belysning er påbegyndt. Erik Sørensen har arbejdet videre med ideen om QR-koder til kirken. Forretningsudvalget ser videre på det forelagte materiale. I kirken er tømreren ved at etablere en midlertidig rampe ved trappen til koret bl.a. til brug for dårligt gående under nadver.

Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at de ansatte på kirkegården er i gang med at undersøge sikkerheden ved gravstenene. Kirkegårdsudvalget har drøftet evt. anvendelse af plantagen. Forelægges forretningsudvalget til drøftelse.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om det nye Kirkehøjskoleprogram og koncertprogram. Bodil Hårbøl mindede også om Reformationsturen 8. september.

Formand: Torben Hårbøl har været til budgetsamråd, hvor Nyborg Menighedsråd har fået en tilbagemelding om, at man skal spare 400.000 kr. på driftsbudgettet for næste år.
Torben Hårbøl mindede om, at der holdes Landemode og Stiftsstævne den 30. september. Der er fælles tilmelding til kordegnekontoret senest den 14. september.

Ad. 8    Inventar og lys:
a)    Korbuekrucifixet
Menighedsrådet drøftede mulighederne og blev enige om, at det skal undersøges, om korbuekrucifixet som forsøg evt. kan flyttes et par meter frem mod skibet på den nuværende skinne. Torben Hårbøl kontakter Martin Jonø.

b)    Apostellysekronen.
Afventer stillingtagen.

Ny/supplerende belysning:
a)    belysning af koret (vinduet, alterområdet og trappeområdet)
Det blev besluttet at afvente stillingtagen, til det er definitivt besluttet, hvor
korbuekrucifixet og apostellysekronen placeres.

b)    belysning af buerne (brugbart til julebelysning).
Torben Hårbøl kontakter Martin Jonø for nærmere drøftelser på baggrund af ovenstående.

Ad. 9    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28. september 2017 kl. 17.30.

Ad. 10    Christian von Tangen Sivertsen meddelte, at Mission Afrika efterspørger frivillige hjælpere.

Gå tilbage