Referat fra menigheds- og menighedsrådsmøde torsdag den 1. juni 2017

Dagsorden:
Menighedsmøde:
0.    Sang.
1.    Orientering om planerne for det kommende år.
2.    Budget 2018.
3.    Evt.

Menighedsrådsmøde:
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 18. maj 2017 (bilag).
2.    Efterretningssag: Tillæg til aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. lysprojektet (bilag).
3.    Lønpolitik for kirkegårdens ansatte.
4.    Lysprojektet.
5.    Forslag om strikkecafé mhp. produktion af dåbsklude (bilag).
6.    Minikonfirmandundervisning uge 26 (hjælpere ønskes).
7.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
8.    Næste menighedsrådsmøde:  Torsdag den 24. august 2017 kl. 17.30
9.    Evt.

    …………………………………………………………………………………………….

Referat fra menighedsmøde

Ad. 0    Vi sang ”Nu blomstertiden kommer”

Ad. 1    Punktet udgik, da der ingen tilhørere var.

Ad. 2     Budget 2018 for Nyborg Menighedsråd CVR-nr. 34 68 15 46, afleveret den 30.5.2017 kl. 12.14 er gennemgået og godkendt.

Ad. 3    Intet.

Referat fra menighedsrådsmøde  

Ad. 1    Svend Lund Nielsen spurgte til punktet om ansættelse af lønnet medhjælp til babysalmesang, og Torben Hårbøl oplyste, at det drejer sig om lønnet medhjælp til efterårssæsonen, og at lønnet medhjælp samtidig er indarbejdet i det nye budget.

Ad. 2    Menighedsrådet godkendte tillæg til aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. lysprojektet. Videresendes til behandling i provstiet.

Ad. 3    Medarbejderrepræsentant Poul Petersen forelagde forslag til lønpolitik for Nyborg Kirkegårdes ansatte. Kiirkegårdsudvalget har behandlet forslaget og anbefaler forslaget. Menighedsrådet godkendte herefter aftale om lønpolitik for Nyborg Kirkegårdes ansatte.

Ad. 4    Arbejdsudvalget for lysprojektet, kirketjener Kurt Kristensen, kirkeværge Erik Sørensen og formand Torben Hårbøl har haft møde med arkitekt Martin Jonø og 2 lysfirmaer. Begge firmaer har udarbejdet forslag til ny belysning i kirkerummet og udgiftsoverslag. En del af projektet er udskiftning af belysningen til LED-belysning. Menighedsrådet besluttede at dele projektet, og vedtog samtidig at iværksætte den del af projektet, der angår udskiftning af belysningen til LED-belysning. Torben Hårbøl forelagde herefter illustrationer over de 2 lysfirmaers præsentation af ny belysning i koret og området ved kortrappen. Menighedsrådet drøftede forslagene, og der var bl.a. ønsker om at indhente  nogle referencer med mulighed for at se lignende belysning i andre kirker.

Ad. 5    Med inspiration fra Menighedsrådenes Blad fremlagde Lisbeth Jørgensen et forslag om, at man åbner en strikkecafé, hvor man fremstiller dåbsklude/-servietter til dåbsbørn i kirken. Menighedsrådet tilsluttede sig idéen, og det blev aftalt, at Lisbeth Jørgensen sætter det i gang.

Ad. 6    Ida Korreborg efterspurgte hjælpere til minikonfirmandugen. Chr.v. Tangen Sivertsen oplyste, at minikonfirmandugen i år bliver i samarbejde med Nyborg Slot.

Ad. 7    Meddelelser
    
Kontaktperson: Lisbeth Jørgensen meddelte, at den ledige kordegnestilling er opslået i dag og løber frem til 20. juni. Der bliver ansættelsessamtaler i uge 26.

Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at der er givet tilladelse til opfyldning med stenmel på de ujævne brosten på kirkepladsen foran våbenhuset.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om det kommende Kirkehøjskoleprogram, som kommer til at handle om Reformationen. Bodil Hårbøl orienterede også om det planlagte program i forbindelse med Danehofmarkedet. Der bliver bl.a. middelalder- og renæssancemusik og Hildegard-salon.

Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen orienterede om studietur for kirkegårdens personale. Studieturen kommer til at gå til Haderslev og Nordborg med besøg på kirkegård og park m.m.
    
Formand: Torben Hårbøl meddelte, at han har været i kontakt med Menighedshjemmet ang. Menighedshjemmets fremtid. Det er aftalt, at de videredrøfter emnet.

Menighedsrådet drøftede udsendelse af indkaldelser og den lange forsendelsestid. Man blev enige om, at indkaldelsen og bilagene fremover sendes pr. mail. Dagsorden og indkaldelse vil blive udleveret på mødet, så man ikke behøver printe    hjemmefra eller det kan hentes på kordegnekontoret

Ad. 8    Næste menighedsrådsmøde: Torsdag den 24. august 2017 kl. 17.30

Ad. 9    Tommy Martens meddelte, at han har fået en henvendelse fra en kirkegænger ang. altergang i forbindelse med sommerens aftensang.

Gå tilbage