Referat af konstituerende menighedsrådsmøde torsdag den 24. november 2016 kl. 17.30

Dagsorden:
0.   Sang
1.   Godkendelse af dagsorden.
2.   Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3 og menighedsrådslovens § 6 stk. 2.
3.   Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet), jf. menighedsrådslovens § 7.
4.   Valg af formand jf. menighedsrådslovens § 8 stk. 3.
5.   Forretningsorden forelægges, jf. bilag.
6.   Valg af næstformand, jf. menighedsrådslovens § 8 stk. 3.
7.   Valg af kirkeværge, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 1.
8.   Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 2.
9.   Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 4.
10.  Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 5.
11.  Valg af bygningskyndig, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 8.    
12.  Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 9.
13.  Valg af stående udvalg jf. menighedsrådslovens § 17. stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19) for menighedsrådets funktionsperiode:

a)  Beslutning om udvalgenes størrelse.
b)  Forretningsudvalg.
c)  Kirkegårdsudvalg.
d)  Aktivitets- og kommunikationsudvalg.
e)  Juleuddelingsudvalg.
f) Valg af repræsentanter til medarbejdermøder.

14.  Valg af medlemmer til stående præstegårdsudvalg, jf. menighedsrådslovens § 18.
15.  Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6 stk. 1.
16.  Valg af formand for valgbestyrelsen.
17.  Indstilling af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd.
18.  Fastsættelse af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8 stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. § 9 stk. 6 (dette punkt kan vente til det første møde i funktionsperioden, hvis det ønskes).
19.

a)  Drøftelse af tidspunkter for ordinære menighedsrådsmøder.
b)  Første ordinære møde fastsættes.

20.  Eventuelt.

…………………………………………….
Fraværende med afbud:  Vivi Sørensen. Erik Sørensen deltog i mødet fra kl. 17.50 (u.pkt. 5)
Som stedfortræder for Erik Sørensen deltog Jette Schrøder i første del af mødet.
René Jensen deltog som medarbejderrepræsentant i stedet for Poul Petersen.

Ad. 0    Vi sang ”Vær velkommen Herrens år”.
Som det først valgte medlem af det nye menighedsråd havde Bettina Horn indkaldt til det konstituerende menighedsrådsmøde. Bettina Horn bød velkommen, og gamle og nye menighedsrådsmedlemmer præsenterede sig for hinanden.

Ad. 1    Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2    Alle kandidater er godkendt.

Ad. 3    Erklæring vedr. menighedsrådsløftet er underskrevet af alle medlemmer.

Ad. 4    Som formand valgtes Torben Hårbøl med 12 stemmer af 15 mulige. Der var 3 blanke stemmer. Herefter ledede den nyvalgte formand mødet.

Ad. 5    Torben Hårbøl orienterede om den hidtil gældende forretningsorden. Forretningsordenen med ændringer vil blive forelagt på et ordinært menighedsrådsmøde.

Ad. 6    Som næstformand blev foreslået Dorit Myltoft (Den Grundtvigske Liste) og Bente Tipsmark (Den Kirkelige Borgerliste). Ved afstemning fik Dorit Myltoft 12 stemmer, Bente Tipsmark 3 stemmer. Dorit Myltoft er herefter næstformand. Fra Den Kirkelige Borgerliste og Socialdemokraterne var der indsigelse over, at formanden og næstformanden er fra samme liste og ikke som hidtil fra 2 forskellige lister.

Ad. 7    Som kirkeværge valgtes Erik Sørensen.

Ad. 8    Som kasserer valgtes Poul Ove Juul.

Ad. 9    Da funktionen varetages af kirkefunktionær var der ikke valg.

Ad. 10   Som kontaktperson valgtes Lisbeth Jørgensen.

Ad. 11   Som bygningskyndig valgtes Niels Erbo Andersen.

Ad. 12   Som underskriftsberettiget valgtes formand Torben Hårbøl og næstformand Dorit Myltoft.

Ad. 13

a) Det blev besluttet, at udvalgenes størrelse besluttes individuelt for hvert udvalg.

b) Til forretningsudvalget valgtes Hans Broch-Mikkelsen, Erik Sørensen, Poul Ove Juul, Bente Tipsmark og Bent Laursen. Formanden og næstformanden er fødte medlemmer.

c) Til kirkegårdsudvalget valgtes Bodil Hårbøl, Lisbeth Jørgensen, Hans Broch-Mikkelsen, Karin Skov, Svend Lund Nielsen og Bent Laursen
    
d) Til Aktivitets- og kommunikationsudvalget valgtes Poul Ove Juul, Bodil Hårbøl, Bettina Horn, Tina Vandling Torup, Mogens Blidegn, Bent Laursen.

e) Til Juleuddelingsudvalget valgtes Tina Vandling Torup, Bettina Horn, Karin Bülow Skov, Mogens Blidegn og Bent Laursen.

f) Som repræsentanter til deltagelse i medarbejdermøder valgtes Lisbeth Jørgensen, Poul Ove Juul, Bente Tipsmark, Tommy Rolf N. Martens.

Ad. 14   Til præstegårdsudvalget valgtes Tina Vandling Torup, Bettina Horn, Karin Bülow Skov, Dorit Myltoft, Mogens Blidegn og Tommy Rolf N. Martens.

Ad. 15    Til valgbestyrelsen valgtes Lisbeth Jørgensen, Bent Laursen og Bente Tipsmark.

Ad. 16    Som formand for valgbestyrelsen valgtes Lisbeth Jørgensen.

Ad. 17    Til provstiudvalget indstillede menighedsrådet Dorit Myltoft og som suppleant til provstiudvalget Hans Broch-Mikkelsen.
Til stiftsrådet indstillede menighedsrådet Poul Ove Juul, og som suppleant Dorit Myltoft.

Ad. 18    Det blev vedtaget, at honorar til formand, kirkeværge og kontaktperson følger provstiets anvisninger.

Ad. 19

a) Det blev vedtaget, at menighedsrådsmøder så vidt muligt lægges den sidste torsdag i måneden kl. 17.30.

b) Første ordinære menighedsrådsmøde blev fastsat til torsdag den 26. januar 2017 kl. 17.30

Ad. 20    Formanden gjorde opmærksom på, at der holdes Nytårsparole søndag den 8. januar 2017. Erik Sørensen meddelte, at der har været afleveringsforretning i Hjulby i dag.

Gå tilbage