Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag 17. november 2016

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet torsdag, den 10. november 2016, jf. bilag.
2.    Orientering om valgresultatet og evaluering af valget.
3.    Kørsel til plejehjemsgudstjenester i kirken.
4.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
5.    Næste menighedsrådsmøde: Ikke flere møder i det siddende menighedsråd.
6.    Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud: Erik Sørensen, Ole Skovsbøll, Poul Petersen og Bodil Lund Nielsen
Som kirkegårdens medarbejderrepræsentant deltog Rene Jensen i stedet for Poul Petersen.

Ad. 0    Harmoniumorgelet fra sygehuskapellet er nu hentet og er placeret i Munkekælderen. Organisten introducerede orgelet for menighedsrådet, og vi sang ”Skyerne gråner”. Formanden overbragte hilsen fra Ole Skovsbøll og Poul Petersen.

Ad. 1    Ingen kommentarer.

Ad. 2    Lisbeth Jørgensen orienterede om valgresultatet, og der blev udtrykt god tilfredshed med forløbet af valgdagen. Svend Lund Nielsen savnede mere skiltning, både i Korsbrødregården og med henvisning til åben kirke. Mogens Blidegn roste Lisbeth Jørgensen for at tage godt mod alle. Torben Hårbøl takkede valgbestyrelsen for afvikling af valget.

Ad. 3    Mette Grymer orienterede om ændringer af plejehjemsgudstjenester på Aktivcenter Nyborg og Egeparken til salmesangsgudstjenester i kirken en gang om måneden. Der er forespurgt, om kirken kan dække transporten. Menighedsrådet besluttede, at plejecentrene så vidt muligt selv sørger for transporten. Menighedsrådet er villigt til, at der bruges kirkebil i det omfang, det bliver nødvendigt. Der er en prøveperiode til og med marts.

Ad. 4    Meddelelser:
    
Præster: Ida Korreborg orienterede om Kirkeugledag for børn. Arrangementet forløb over en hel lørdag og blev godt besøgt. Der har været fine tilbagemeldinger.
Søndag den 4. december kl. 16.00 er der De 9 læsninger, og Hans Simonsen efterspurgte læsere.
Kirstine Arendt nævnte, at der lillejuleaften er julegudstjenester på 2 plejehjem, og at personaleproblemet er løst.

Kirkeværge: Der er kommet nyt højttaleranlæg, og på vegne af kirkeværgen spurgte Torben Hårbøl om indtrykket af det nye anlæg. Der var forskellige bemærkninger: Bettina Horn nævnte, at der havde været problemer med forskydninger af lyden. Bodil Hårbøl og Lisbeth Jørgensen gjorde opmærksom på, at der er ekstra rumklang.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om julemarked 1. og 2. weekend i december. Der bliver forskellige arrangementer i Munkekælderen, med bl.a. julecafé og koncert. I kirken er der De 9 læsninger, Luciaoptog m.m.   Derudover er der den årlige julekoncert i Nyborg Kirke, i år med Ars Nova Copenhagen 9. december kl. 20. I Hjulby Kirke er der julekoncert med Gospelkoret den 5. december kl. 19.30.

Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at der bliver markering af  ibrugtagning af klokkestabelen den 14. december kl. 14.00. Nærmere indbydelse følger. Der har været en prøveopstilling i Åsum Smede, og det tegner fint.
Det går planmæssigt med grandækningen på kirkegårdene. Hans Broch-Mikkelsen nævnte også, at der er etableret en børnegravsafdeling, og der bliver opstillet et fællesmonument. På Nyborg Kirkegårde er der nytårsparole den 5. januar kl. 12.30.
    
Torben Hårbøl har været i kontakt med Aunslev-Bovense Menighedsråd vedr. overgangen for Hjulby. Det er aftalt, at Hjulby Kirkegård passes af Nyborg Kirkegårde til 1. januar. Søndag den 20. november er der kirkekaffe i Hjulby Kirke og afsked med personalet.

Ad. 5    Kommende møder fastsættes af det nye menighedsråd.

Ad. 6    Torben Hårbøl takkede menighedsrådet for den forløbne menighedsrådsperiode og for den gode debattone, der har været, og nævnte mange gode fælles aktiviteter. Der blev overrakt en særlig tak til de afgående menighedsrådsmedlemmer: Lene Bolling  (Hjulby), Frederik Nørgaard og Lisbet Slipskjær.  Der vil også blive overbragt en tak til Ole Skovsbøll og Bodil Lund Nielsen (Hjulby), der ikke var til stede på mødet.

Gå tilbage