Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag 27. oktober 2016

Dagsorden:

0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 13. oktober 2016 (bilag).
2.    Kvartalsrapport.
3.    ’Plant et træ’ i februar ifm. Luther-jubilæet.
4.    Hverdagsgudstjenester i sommeren 2017 (bilag fra præsterne)
5.    Ringeritual for klokkestablen (bilag fra præsterne)
6.    En form for kirkekaffe i Munkekælderen (bilag fra præsterne)
7.    Julegudstjeneste på plejehjem lillejuleaften – herunder ansøgning om bevilling til pianisthonorar (bilag fra præsterne)
8.    Klokkestabel-projektet – og ’indvielse’ heraf
9.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
10.   Næste menighedsrådsmøde torsdag den 17. november 2016 kl. 17.30 (bemærk datoen: sidste møde i det siddende menighedsråd).
11.    Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Som kirkegårdens medarbejderrepræsentant deltog Rene Jensen i stedet for Poul Petersen.

Ad. 0    Vi sang ”Dybt hælder året i sin gang”

Ad. 1    Ingen kommentarer.

Ad. 2     Regnskabsføreren forelagde kvartalsrapport for Nyborg-Hjulby kirkekasse. Menighedsrådet tog rapporten til efterretning.

Ad. 3    I forbindelse med reformationsåret har Fyens Stift sendt en skrivelse med opfordring til at sognene planter et æbletræ Fastelavns Søndag. Aktivitetsudvalget har drøftet muligheden for at plante et træ i forbindelse med børnegudstjenesten. Menighedsrådet tilsluttede sig ideen og drøftede placering, markering af træet med et skilt mv. Aktivitetsudvalget arbejder videre med planlægningen.

Ad. 4    Chr. von Tangen Sivertsen fremlagde præsternes forslag til sommerens hverdagsgudstjenester.
Det blev foreslået, at gudstjenesteformen ændres til en mere enkel gudstjeneste uden prædiken og med flere musikalske indslag og  benævne tjenesterne som ”aftensang”. Hverdagsgudstjenesterne lægges i månederne juni-juli-august kl. 19.30.

Ad. 5    I forbindelse med etablering af klokkestabel på kirkegården har præsterne foreslået, at ringeritualet bliver som det nuværende ringeritual fra kirken, dog med udvidet ringning i forbindelse med jordbegravelser på den gamle kirkegård. Ringeritualet blev godkendt.

Ad. 6    På vegne af præsterne foreslog Kirstine Arendt, at man en gang om måneden efter 16-gudstjenesten indbyder kirkegængerne til et fællesskab om et lettere traktement i Munkekælderen – som en kældercafé. Menighedsrådet godkendte forslaget. Arrangementet forventes at finde sted sidste søndag i måneden fra det nye år.

Ad. 7    Præsterne har været i kontakt med plejehjemmene vedr. evt. julegudstjeneste på plejehjemmene lillejuleaften. Ét plejehjem har været interesseret. Da organisterne er optaget denne dag, har menighedsrådet givet grønt lys til, at man finder afløser.

Ad. 8    Kirkegårdsudvalget har forelagt menighedsrådet spørgsmålet, om der evt. skal være en markering i forbindelse med ibrugtagning af klokkestablen. Menighedsrådet tilsluttede sig forslaget, og kirkegårdsudvalget planlægger arrangementet.

Ad. 9    Meddelelser
Valgudvalg: Lisbeth Jørgensen meddelte, at forberedelserne til valget er klar med annoncer om kandidatlister, brevstemmeafgivning, valgkort mv.

Medarbejderrepræsentanter: Rene Jensen oplyste, at man har påbegyndt granlægningen på kirkegårdene.

Præster:
Mette Grymer orienterede om møde med ledelsen på asylcenteret ang. kontakt til kirken. Herunder har man bl.a. drøftet muligheden for kirkebil. Man har også drøftet om kirkens børneaktiviteter kunne have interesse for nogle af asylcenterets børn. Der er opbakning fra menighedsrådet til en prøveordning med kirkebil.
Chr. v. Tangen Sivertsen og Hans Simonsen vil på baggrund af mange udmeldelser i folkekirken tilbyde samtaler med personer, der ønsker  drøftelser om medlemskab og tilhørsforhold.

Kontaktperson: Poul Ove Juul gjorde opmærksom på, at kirken nu har fået oprettet MobilePay.

Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at han og kirketjeneren har været i kontakt med en murer vedr. udbedring af ujævnheder på kirkens område. Arbejdet er sat i gang. I den kommende uge bliver det nye lydanlæg installeret.
    
Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om julekoncerten, hvor forsalget begynder den 9. november. Julekoncerten holdes fredag den 9. december.

Ad. 10    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 17. november 2016 kl. 17.30
(bemærk datoen: sidste møde i det siddende menighedsråd).

Ad. 11    Svend Lund Nielsen foreslog, at kirken på valgdagen er åben fra kl. 9.00 – 20.00. Dette var der opbakning til.
Dorit Myltoft spurgte præsterne, om man har drøftet sidste mødes forslag om at tilbyde diamant- og guldbrudepar m.fl. en kirkelig markering. Præsterne har drøftet forslaget, er positive overfor personlige henvendelser, men ønsker ikke at annoncere det.
Vivi Sørensen har undersøgt, om kirken kan fritages for ejendomsskat på Korsbrødregården. Dette er ikke muligt, da der er faste lejemål.

Hans Simonsen nævnte drøftelser med organisten ang. ansøgninger til fonde i forbindelse med udbygning af orglet og renovering af tårn og tag.

Mogens Blidegn meddelte, at harmonium-orgelet fra sygehuskapellet vil blive flyttet til Munkekælderen fredag den 28. oktober.

Torben Hårbøl gjorde opmærksom på nyhedsbrevet fra biskop Tine Lindhardt, bl.a. dåbsmessen 11.-12. november, nytårskur 12. januar m.m.

Kirstine Arendt meddelte, at Kirkeuglerne mødes til arrangement i november.

Torben Hårbøl ønskede godt menighedsrådsvalg tirsdag den 8. november.

Menighedsrådet sluttede af med at synge ”Æbler lyser rødt på træernes grene”.

Gå tilbage