Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag 29. september 2016

Dagsorden:

0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 15. september 2016 (bilag).
*    Se pkt. 10
2.    Revisionsprotokollat til årsregnskab 2015 Nyborg-Hjulby Sognes Menighedsråd
3.    Besparelser på budget 2017.
4.    Orgeludvidelse og reparation.
5.    Tillæg til vedtægter for børneafdeling på kirkegården (bilag).
6.    a) Evaluering af sommerens hverdagsgudstjenester (forslag om forlængelse af ordningen).
       b) Forslag om ekstra gudstjeneste juleaftensdag.                         
7.    Valg
       a) Udpegning af tilforordnede
       b) Fastsættelse af diæternes størrelse
       c) Annoncering i forbindelse med valget
       d) Øvrige meddelelser fra valgudvalget

8.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg,  og formand.
*    Se pkt. 11
9.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17.30.
Tilføjet til dagsordenen efter første udsendelse:
10.    Flytning af lysekrone og krucifix samt lyssætning i kirken
11.    Teaterforestilling?
12.    Evt.

…………………………………………………………………………………………….

Fraværende med afbud:  Bent Laursen, Lene Bolling, Ida Korreborg og Hans B. Simonsen
Arkitekt Martin Jonø fra C&W Arkitekter deltog i punkt 10 vedr. lyssætning i kirken.
Organist Claus Tolstrup deltog i punkt 4 vedr. orgelet.

Ad. 0    Vi sang ”Septembers himmel er så blå”.

Ad. 1    Ingen kommentarer.

Ad. 10   Martin Jonø fra C&W Arkitekter forelagde løsningsforslag til nyt ophæng af korbuekrucifikset ved hjælp af 4 eller 3 stag. Der vil skulle foretages en prøveophængning i wire på stillads. Arkitekten fik grønt lys til at arbejde videre med forslaget med 4 stag.

Martin Jonø forelagde tilbud på udgifter i forbindelse med flytning af Apostellysekronen. Der var indhentet overslag på:
a)    Flytning og ommontering af Apostellysekronen til led-belysning
b)    Restaurering af Apostellysekronen, flytning og ommontering til led-belysning
c)    Omlægning af el-installationen ved flytning
Der var desuden overslag på øvrige håndværkerudgifter.
Det blev aftalt, at der indhentes forslag fra et belysningsfirma mere, at arkitekten
fremsender en oversigt over tilbuddene til menighedsrådet, og at menighedsrådet derefter drøfter forslagene og budgettet.
 
Ad. 2     Regnskabsføreren gennemgik bemærkninger til revisionsprotokollat til årsregnskab 2015. Der var forslag fra Lisbet Slipskjær om at ændre fuldmagtsforholdene ved udbetaling af større beløb. Regnskabsføreren og kassereren drøfter ændringsforslag, og punktet videredrøftes på forretningsudvalget. Menighedsrådet tog protokollatet til efterretning.
    
Ad. 3    Da Nyborg Provsti har anmodet om, at der findes besparelser i budgettet, og da provstiet har bevilget midler til renovering af tårn og tag, er budgettet revideret og budget 2017 for Nyborg Menighedsråd CVR-nr. 34 68 15 46 afleveret 19.09.2016 kl. 12.48 er gennemgået og godkendt.

Ad. 4    Organist Claus Tolstrup har indhentet tilbud fra 2 orgelfirmaer vedr. udvidelse- og istandsættelse af kirkens store orgel. Organisten beskrev processen og gennemgik tilbuddene. Menighedsrådet tilsluttede sig, at der arbejdes videre med tilbuddet fra Marcussen & Søn.

Ad. 5    Kirkegårdsudvalgets forslag til tillæg til vedtægter for børneafdeling på kirkegården blev godkendt.

Ad. 6    Præsterne foreslog, at perioden for aftengudstjenester udvides, så perioden løber fra pinse til høst. Der var forslag fra Bettina Horn om nadvergudstjenester, og fra Svend Lund Nielsen om friluftsgudstjenester, anvendelse af sideskib mv., fra Bodil Hårbøl om liturgiske gudstjenester. Menighedsrådet drøftede forslagene. Præsterne videredrøfter de fremkomne forslag. Præsterne bedes komme med endeligt oplæg til næste menighedsrådsmøde, så der kan træffes beslutning i forhold til annoncering mv.
Der var forslag fra præsterne om, at der juleaften bliver en ekstra gudstjeneste kl. 11.00. Dette blev godkendt af menighedsrådet.

Torben Hårbøl orienterede om henvendelse fra Nyborgmødet vedr. lån af kirken til kirke-kabaret i 2017 i anledning af Luther-året. Forretningsudvalget videredrøfter ansøgningen.

Ad. 7    Valg
a)    Som tilforordnede blev flg. udpeget: Lisbeth Jørgensen, Karin Bülow Skov, Bent Laursen, Bodil Lund Nielsen, Vivi Sørensen, Edel Steffensen, Svend Lund Nielsen, Mogens Blidegn, Hans Broch-Mikkelsen, Torben Hårbøl og kommunens 2 repræsentanter. Bettina Horn er suppleant.
b)    Diætsatsen blev fastsat til kr. 810,-
c)    Listernes egne annoncer med billeder indrykkes af listerne selv. Deadline hos Lokalavisen 25. oktober.
d)    Lisbeth Jørgensen meddelte, at der til Hjulby Sogn er indkommet 1 kandidatliste, og at der er aftalevalg i Hjulby.
Til Nyborg Sogn er der modtaget 3 lister, og der bliver afstemningsvalg.
Der har været møde med repræsentanter for kommunen vedr. stemmebokse, valglister, udsendelse af valgkort mv.

Ad. 8    Meddelelser
Præster: Kirstine Arendt meddelte, at Mette Grymer og Kirstine selv har været til møde vedr. kirkens kontakt til asylcentre.

Kontaktperson: Poul Ove Juul meddelte, at kirketjener Helen Therkildsen og organist Louise Knudsen begge har opsagt deres stillinger i Hjulby. Poul Ove Juul foreslog, at den gamle sølvkalk, der ved nadver sættes frem på alteret og som ikke må pudses, evt. kunne beskyttes og placeres i et glasskab. Drøftes på forretningsudvalgsmødet.

Præstegårdsudvalg: Dorit Myltoft meddelte, at sognepræsten i Langå-Øksendrup for en periode er uden præstebolig, da boligen skal gennemrenoveres. Menighedsrådet i Langå-Øksendrup har derfor lejet præsteboligen i Hjulby til familien.

Formand: Torben Hårbøl orienterede om henvendelse fra præst fra Ghana om lån af lokaler i Korsbrødregården til bibelstudie. Det blev aftalt, at præsterne drøfter ansøgningen og evt. tager kontakt til præsten.
Torben Hårbøl orienterede om henvendelse fra kommunen og filmhold vedr. optagelse i og omkring Nyborg Kirke i anledning af turistfremstød for kinesere. Menighedsrådet var positivt indstillet men betingede sig, at der kan være en kirketjener til stede. Torben Hårbøl kontakter Kurt og drøfter muligheden med ham.
    
Ad. 11    Præsterne har fået et tilbud på en teaterforestilling, der henvender sig til konfirmander. Menighedsrådet godkendte ansøgningen.

Ad. 9    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17.30.

Ad. 12    Karin Bülow Skov foreslog, at kirken kan tage imod brugt konfirmationstøj til hjælp til nye konfirmander.
Bodil Lund Nielsen spurgte, om det er Nyborg eller Aunslev-Bovense, der sørger for adventskrans til Hjulby kirke. Torben Hårbøl kontakter formanden i Aunslev-Bovense.
Dorit Myltoft foreslog, at man har et kirkeligt tilbud til diamantbrudepar, sølv- og guldbrudepar.
Karin Bülow Skov foreslog, at man trykker en vejledning til gudstjenesten til ikke-kirkevante kirkegængere.

Gå tilbage