Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag 25. august 2016

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 11. august 2016 (bilag).
2.    Kvartalsrapport (bilag).
3.    Valg 2016.
4.    Lydanlæg (bilag).
5.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
6.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 29. september 2016 kl. 17.30.
7.    Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Poul Ove Juul, Kirstine Arendt, Ida Korreborg, Lene Bolling, Poul Pedersen
René Kjær Jensen deltog som stedfortræder for medarbejderrepræsentanten.

Ad. 0    Vi sang ”Jeg er havren.”

Ad. 1    Regnskabsføreren supplerede punktet vedr. anvendelse af de frie midler. Hun oplyste, at der nu er sat gang i de fleste af de projekter, hvor de frie midler skal anvendes.

Ad. 2     Regnskabsføreren forelagde kvartalsrapport for Nyborg-Hjulby Menighedsråds kirkekasse. Rapporten blev taget til efterretning.

Ad. 3    Valg 2016
Valgudvalget består af Karin Bülow Skov, Bent Laursen, Bodil Lund Nielsen og Lisbeth Jørgensen, der er formand for udvalget.
Lisbeth Jørgensen oplyste, at valgbestyrelsen fører selvstændig beslutningsprotokol. Derefter orienterede Lisbeth Jørgensen om valgbestyrelsens første møde og beslutninger.

Der vil blive afholdt orienteringsmøder om valget i både Hjulby og Nyborg Sogne tirsdag den 13. september, i Hjulby Forsamlingshus kl. 16.00 og i Korsbrødregården kl. 19.00.
    
Der er planlagt annoncering af orienteringsmøder og evt. opstillingsmøder dels gennem
provstiets fællesannonce i Lokalavisen tirsdag den 6. september og dels på kirkesiden og kirkens hjemmeside. Desuden bekendtgøres regler for opstilling og indlevering af kandidatlister på kirkens hjemmeside, og Nyborg Provsti indrykker en fællesannonce i Lokalavisen tirsdag den 13. september.
Kandidatlister kan indleveres fra tirsdag den 20. september kl. 19.00 til tirsdag den 27. september kl. 19.00 på Kordegnekontoret.

Lisbeth Jørgensen oplyste endvidere, at valgbestyrelsen har været på valgkursus i Odense.

Lisbet Slipskjær opfordrede til en ændret procedure i forbindelse med indrykning af de enkelte listers valgoplæg. Menighedsrådet drøftede proceduren. Det blev aftalt, at Bodil Hårbøl, der administrerer kirkesiden, sætter en deadline fredag den 21. oktober for indlevering af listernes oplæg og indrykker oplæggene på kirkesiden.

Torben Hårbøl orienterede om en husstandsomdelt valgreklame i Hjulby og meddelte samtidig, at han har udarbejdet en alternativ orienterende valgannonce om Hjulby Kirkes fremtid og orienteringsmødet 13. september. Det blev aftalt, at valgannoncen husstandsomdeles i Hjulby. Bodil Lund Nielsen sørger for omdelingen.

Ad. 4    Erik Sørensen orienterede om 2 modtagne tilbud på nyt lydanlæg til Nyborg Kirke. Menighedsrådet drøftede tilbuddene og godkendte tilbuddet fra Phonic Ear.

Ad. 5    Meddelelser
Kirkeværge: Erik Sørensen orienterede om 2 tilbud på behandling og maling af udvendige vinduer i Korsbrødregården. Kirkeværgen har aftalt med kirketjeneren, at arbejdet sættes i gang.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om kirkehøjskolen, der holdes 4 aftner og 2 kirkehøjskolesøndage. Første kirkehøjskolesøndag er 25. september. Husk tilmelding.
Bodil Hårbøl orienterede samtidig om koncert med Nordstrand i Hjulby Kirke den 22. september.

Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at kirkegårdsudvalget har holdt møde med C&W-arkitekterne om igangsætning af klokkestabel-projektet.
    
Formand: Torben Hårbøl orienterede om budgetsamrådsmødet og oplyste bl.a., at der er bevilget et stort beløb til tårn og tagprojektet. Der var samtidig en opfordring til at gå i gang med projektet.

Torben Hårbøl orienterede samtidig om, at kirkeskatten i Nyborg bliver nedsat fra 1,14 til 1,12.

Der blev desuden mindet om, at der er Landemode og Stiftsdag den 24. september fra kl. 10. Program følger fra Fyens Stift.

Ad. 6    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 29. september 2016 kl. 17.30.

Ad. 7    Karin Bülow Skov gjorde opmærksom på programmet for De ældres Eftermiddag.

Gå tilbage