Referat fra menighedsmøde og ordinært menighedsrådsmøde torsdag 26. maj 2016

Dagsorden:

Menighedsmøde:
0. Sang.
1. Orientering om planerne for det kommende år.
2. Budget 2017.
3. Evt.

Menighedsrådsmøde:
1. Orientering om forretningsudvalgsmødet den 12. maj 2016, jf. bilag.
1.b. Forelæggelse af plan for ”øremærkning” af frie midler.
2. Minikonfirmandundervisning uge 26 (hjælpere ønskes).
3. Drøftelse af og beslutning om evt. flytning og fremtidig placering af lysekrone og
    korbuekrucifiks (se bemærkninger næste side):
    a) Korbuekrucifiks
    b) Apostellysekrone – og evt. følgevirkninger for andre lamper. Ønsker mr at arbejde hen mod
    forslag A, B eller C fra sidste møde?
4.  Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og  
    formand.
5. Næste menighedsrådsmøde:  Torsdag den 25. august 2016 kl. 17.30
6. Evt.
…………….…………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Bettina Horn, Mette Grymer, Hans B. Simonsen, Kirstine Arendt, Frederik Nørgaard, Lisbet Slipskjær
Som stedfortræder deltog: Tommy Rolf Martens, Jørgen Sund Christensen, Annemarie Kaack (fra kl. 18.47 menighedsrådsmødets pkt. 3)

Menighedsmøde

Ad. 0    Vi sang ”Det dufter lysegrønt af græs”.

Ad. 1     Formand Torben Hårbøl orienterede om planerne for det kommende år. Der blev gjort opmærksom på, at der er menighedsrådsvalg i år. Derudover er der planer om opgradering af belysningen i kirken og lydanlægget. Der har gennem nogle år været opsparing til kirkens tårn og tag, og man håber at kunne påbegynde planerne for renovering af tårn og tag.
Fra kirkegårdsudvalget orienterede Hans Broch-Mikkelsen om udviklingsplanen, og om klokketårnsprojektet. Projektet er godkendt og man håber, at etablering af klokketårn kan påbegyndes sidst på året.
Dorit Myltoft orienterede fra præstegårdsudvalget. Planerne er fortsat at holde de 3 præsteboliger i Nyborg i god stand. Præsteboligen i Hjulby er til salg, og man har lavet en aftale om alm. vedligeholdelse af haven.
Fra aktivitetsudvalget oplyste Bodil Hårbøl, at man ønsker at fortsætte med både  kirkehøjskoleaftener og kirkehøjskolesøndage.

Ad. 2    Budget 2017 for Nyborg-Hjulby Menighedsråd CVR-nr. 34 68 15 46, afleveret 17.05.2016 kl. 13.35 gennemgået og godkendt enstemmigt.

Ad. 3    Intet.


Menighedsrådsmøde

Ad. 1    Ingen kommentarer.

Ad. 1 a.    Regnskabsføreren har gjort opmærksom på et manglende klokkeslæt i referatet fra menighedsrådets møde 31. marts 2016, dagsordenens pkt. 2, Årsregnskab 2015. Den fulde ordlyd skal være: Regnskab 2015 for Nyborg-Hjulby Menighedsråd CVR-nr. 34 68 15 46, afleveret 17.03.2016 kl. 12:51 er gennemgået og godkendt enstemmigt.

Ad. 1 b.    Regnskabsføreren forelagde forslag til ”øremærkning” af frie midler. Menighedsrådet vedtog forslaget, som herefter forelægges Nyborg Provsti.

Ad. 2     Ida Korreborg orienterede om mini-konfirmandugen, der skal finde sted den første uge af sommerferien. Der blev spurgt om hjælpere til praktiske opgaver i ugen og vagtskema blev udfyldt.

Ad. 3    Torben Hårbøl opsummerede de forskellige overvejelser, der har været mht. placering af Apostelkrone og korbuekrucifiks m.m.

a)    Efter en drøftelse om korbuekrucifiksets placering, blev der foretaget en afstemning om korbuekrucifikset skal flyttes ud til siden. Flertallet var imod dette forslag. Herefter var der en afstemning om, om der på dette møde skal ske afklaring om krucifiksets placering. Flertallet var for afklaring på mødet. En ny afstemning blev foretaget, om korbuekrucifikset skal flyttes længere ned i kirkerummet. Flertallet var imod dette forslag. Der blev herefter afstemning om, om korbuekrucifikset skal blive hængende på nuværende plads eller rykkes ca. 50 cm til korbuen op mod vinduet. Der var flertal for, at det flyttes. Der var endelig afstemning om, om korbuekrucifikset skal flyttes op mod vinduet. Dette var der flertal for. Beslutningen blev derfor, at korbuekrucifikset flyttes lidt op mod vinduet, mod øst.

b)    Apostelkronens placering blev diskuteret.
Der var afstemning om de 3 placeringsmuligheder:
A.    Apostelkronen flyttes til midt i skibet
B.    Apostelkronen flyttes til nordvestlige hjørne.
C.    Apostelkronen forbliver på nuværende placering.

Afstemningen viste flertal for, at Apostelkronen flyttes til midt i skibet.


Ad. 4    Meddelelser
Præster: Chr. v. Tangen Sivertsen meddelte, at der i år bliver 2 weekender med julemarked i byen. Som noget nyt vil kirkens pigekor deltage med luciaoptog den ene søndag.
    
Kirkeværge: Erik Sørensen orienterede om tilbud på etablering af internet i Korsbrødregården.

Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at kirkegårdsudvalget har planlagt en inspirationstur til Varde 2. juni.   Svend Lund Nielsen foreslog, at en af sommerens hverdagsaftengudstjenester bliver en friluftsgudstjeneste på Assistenskirkegården.    

Dorit Myltoft meddelte, at der har været møde i Messehageludvalget med kunstner Sys Hindsbo. Kunstneren vil udarbejde et forslag.
    
Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om kirkens aktiviteter i forbindelse med   Kulturnatten fredag den 3. juni og i forbindelse med Danehofmarkedet 2. – 3. juli. Der blev spurgt på hjælpere til caféen i Munkekælderen i forbindelse med Danehof-markedet. Interesserede kan melde sig til Bodil Hårbøl.

Studietursudvalget: Bodil Hårbøl orienterede om planerne for studieturen 1. lørdag i september. Udvalget har drøftet turens længde, da der fra personalets side har været et ønske om et lidt kortere program end tidligere.

Ad. 5    Næste menighedsrådsmøde:  Torsdag den 25. august 2016 kl. 17.30

Ad. 6    Bodil Hårbøl bad om plan for menighedsrådets møder i efteråret.
Mødet slut kl. 19.54

Gå tilbage