Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag 28. april 2016

Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 14. april 2016 (bilag).
2.    Kvartalsrapport (bilag).
3.    Ønsker til budget 2017.
4.    Valg af nyt medlem til valgudvalget.
5.    Godkendelse af ny seniorpolitik (bilag).
6.    Drøftelse af C&W-Arkitekters foreløbige forslag til placering af lysekroner m.m. (bilag).
7.    Forelæggelse og drøftelse af rapport om prædikestolen (bilag).
8.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
9.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 26. maj 2016 kl. 17.30 (menighedsmøde/budgetmøde).
10.  Evt.

…………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud: Hans B. Simonsen, Ole Skovsbøll, Dorit Myltoft, Lene Bolling

Ad. 0    Vi sang ”Kom, maj, du søde milde”

Ad. 1    Svend Lund Nielsen spurgte til punktet om anskaffelse af brugt flygel til kirken, og Kirstine Arendt kunne oplyse, at køb af flygelet er godkendt.
På spørgsmål fra Karin Bülow Skov om de gamle sten fra Hjulby kirke vil komme tilbage til kirken, meddelte kirkegårdsudvalget, at udvalget har besluttet, at stenene indtil videre deponeres på Assistenskirkegården. I næste menighedsrådsperiode tages der stilling til, hvordan og hvornår gravstenene bringes tilbage til Hjulby Kirkegård.

Ad. 2     Regnskabsføreren forelagde kvartalsrapport for Nyborg-Hjulby Kirkekasse. Rapporten blev taget til efterretning.

Ad. 3    Formanden orienterede om status vedr. hensatte midler, frie midler m.v. Der var forslag om anskaffelse af trådløst internet til Korsbrødregården.

Ad. 4    Lisbet Slipskjær har anmodet om at udtræde af valgudvalget. Som nyt medlem af udvalget valgtes Karin Bülow Skov.

Ad. 5    Kontaktpersonen forelagde forslag til ny seniorpolitik. Forslaget har været forelagt Fyens Stift. Menighedsrådet vedtog forslaget, som herefter tilføres Personalehåndbogen.

Ad. 6    Torben Hårbøl forelagde forslag fra arkitekt Martin Jonø, C&W-arkitekterne vedr. evt. flytning af lysekroners placering i kirkerummet. Erik Sørensen orienterede om møde med Okholm Lighting og C&W-arkitekten vedr. forslag til belysningen i kirkerummet. Menighedsrådet drøftede forslagene, dvs.  1) om Apostelkronen flyttes til midt i skibet (forslag A fra arkitekten), 2) om Apostelkronen flyttes til nordvestlige hjørne med omrokering af øvrige lysekroner (forslag B fra arkitekten) 3) Apostelkronen forbliver på nuværende plads. Menighedsrådet havde divergerende holdninger, og det blev aftalt, at formanden kontakter arkitekten og beder om, at der arbejdes videre med forslagene for yderligere belysning af mulighederne.

Ad. 7    På baggrund af besigtigelsesrapport fra Nationalmuseet vedrørende prædikestolen i Nyborg Kirke, drøftede menighedsrådet rapporten. Menighedsrådet fandt ikke, at problemet er akut, men besluttede at kontakte en konservator for at få en nærmere redegørelse for en evt. restaurering af prædikestolen.

Ad. 8    Meddelelser
Medarbejderrepræsentanter: Poul Petersen takkede for opmærksomheden til fødselsdagen.
Præster: Mette Grymer opfordrede frivillige hjælpere til minikonfirmandugen til at medbringe kalender til næste menighedsrådsmøde.
Kontaktperson: Poul Ove Juul orienterede om organistsituationen i Hjulby.
Kirkeværge: Erik Sørensen orienterede om nyt problem med lydanlægget i Nyborg Kirke. Problemet er foreløbig afhjulpet.
Formand: Torben Hårbøl orienterede om reception i Korsbrødregården torsdag den 9. juni kl. 16.00 i anledning af udgivelse af bogen ”Størst af alt, en bog om sorg”, forfattet af sognepræst Mette Grymer og Mads Christensen.

Ad. 9    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 26. maj 2016 kl. 17.30 (menighedsmøde/budgetmøde).

Ad. 10    Svend Lund Nielsen nævnte bemærkninger fra kirkegængere vedr. alterbuketterne i påsken i Nyborg Kirke. Man savnede påskeliljerne.
Karin Bülow Skov nævnte behovet for at få kirkens altersølv pudset op (kande og bægre).
Bodil Lund Nielsen spurgte til oplevelsen af lydanlægget i Hjulby Kirke.
Mogens Blidegn orienterede om Grundejerforeningens generalforsamling.
Mogens Blidegn orienterede også om planlagt arrangement for Rotary, hvor kirkegårdslederen kommer og fortæller om moderne kirkegårdsdrift.
Bodil Hårbøl orienterede om ny brochure om Hjulby Kirke.

Gå tilbage