Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag 31. marts 2016

Dagsorden:

0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 15. marts 2016, jf. bilag.
2.    Årsregnskab 2015, jf. bilag.
3.    Drøftelse af ’øremærkning’ af de frie midler.
4.    Lydanlæg.
5.    Messehagler, jf. bilag.
6.    Ønsker til budget 2017.
7.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
8.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28. april 2016 kl. 17.30.
9.    Evt.
………………………………………………
Fraværende med afbud: Bodil Lund Nielsen
Stedfortræder: Søren Nielsen.
Søren Nielsen forlod iflg. aftale mødet kl. 18.40 (u.pkt.4 )

Ad. 0    Vi sang ”Påskeblomst! Hvad vil du her”

Ad. 1    Ingen kommentarer.

Ad. 2    Regnskab 2015 for Nyborg-Hjulby Menighedsråd CVR-nr. 34681546, afleveret 17.03.2016 er gennemgået og godkendt enstemmigt.

Ad. 3    Dette punkt blev behandlet efter pkt. 4.
Menighedsrådet drøftede evt. anvendelse af frie midler. Der var flg. forslag: opsparing til lydanlæg, renovering af epitafier, renovering af prædikestol, evt. anden opsparing.

Ad. 4    Kirkeværgen orienterede om indhentning af tilbud på et nyt højttaleranlæg til Nyborg Kirke. Foreløbig er der modtaget et tilbud fra Phonic Ear. Der afventes yderligere et tilbud fra AV-Centeret. Menighedsrådet drøftede behovet for udskiftning. Hans Simonsen foreslog, at man får en uvildig konsulent til at vurdere anlægget, hvilket blev tilsluttet af menighedsrådet. Erik Sørensen arbejder videre med sagen. Der var flere, der foreslog, at der påbegyndes en opsparing.

Ad. 5    Messehageludvalget har holdt møde og har drøftet anskaffelse af en ny messehagel med henvisning til rapport fra Selskabet for Kirkelig Kunst. Udvalget ønsker at undersøge mulighederne for anskaffelse af brugt eller ny messehagel og at få grønt lys til at tage kontakt til kunstnere. Menighedsrådet tilsluttede sig, at udvalget arbejder videre med sagen.

Ad. 6    Aktivitetsudvalget fremlagde ønsker om, at der budgetteres med udgifter til Luther-Jubilæet, og at beløbet til foredrags- og mødeaktivitet forhøjes. Torben Hårbøl og Poul Ove Juul har foreslået, at der gøres en indsats for yderligere indsamling til Kirkens Sociale Arbejde (julehjælp og konfirmationshjælp), f.eks. ved at lade entréindtægter fra koncerter eller fra et særligt arrangement gå til formålet. Menighedsrådet overvejer forslaget.

Ad. 7     Meddelelser
Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at der er modtaget orientering og faktura vedr. opbevaring af træ til renovering af tårnet.

Kirkegårdsudvalg: Hans Broch-Mikkelsen meddelte, at eternittaget på den store hal ved kirkegården er slidt, og det kan forventes, at der skal ske udskiftning.

Præstegårdsudvalg: Dorit Myltoft meddelte, at boligen i Hjulby nu er fraflyttet, og at den er annonceret til salg.

Formand: Torben Hårbøl orienterede om forslag fra C&W-arkitekterne vedr. flytning af inventar i kirkerummet.

Ad. 8    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28. april 2016 kl. 17.30.

Ad. 9    Mogens Blidegn orienterede om besøg på Nyborg Slot ang. det nye slotsprojekt.
Der blev gjort opmærksom på, at menighedsrådenes digitale arbejdsplads DAB vil komme i en ny version først i maj.
Kirstine Arendt orienterede om drøftelser med organisten vedr. anskaffelse af et flygel til kirkerummet.

Gå tilbage