Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag 25. februar 2016


Dagsorden:
0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 11. februar 2016 (bilag).
2.    Forelæggelse af revisionens beholdningseftersyn (bilag).
3.    Budget 2017.
       Herunder: Nye højtalere i kirken?
4.    Behandling af provstiudvalgets bemærkninger til regnskab 2014.
5.    Godkendelse af ændringer til personalepolitikken (bilag).
6.    Studietursudvalg 2016.
7.    Konfirmationsvagter (bilag).
8.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
9.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.30 (regnskabsmøde).
10.  Evt.
…………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud: Mette Grymer, Svend Lund Nielsen

Ad. 0    Vi sang ”Hvad var det dog, der skete”

Ad. 1    Ingen kommentarer.

Ad. 2    Regnskabsføreren forelagde revisionsprotokollat til beholdningseftersyn for 2015 for Nyborg-Hjulby Kirkekasse. Menighedsrådet tog protokollatet med bemærkninger til efterretning, men påpeger overfor revisoren, at kontantkassen på kirkegårdskontoret til enhver tid er tilgængelig.

Ad. 3    Af forslag til budget 2016 blev der nævnt istandsættelse af epitafiebilleder. Kirkeværgen forelagde overvejelser vedr. nye højttalere til Nyborg Kirke. Der har været kontakt til Phonic Ear vedr. overslag på helt nyt lydanlæg, og der er aftalt møde med AV-Centeret vedr. højttalere. Menighedsrådet drøftede emnet, og der var tilkendegivelser om, at lydanlægget har fungeret godt, og at der ikke har været problemer det sidste ½ år. Frederik Nørgaard foreslog, at man påbegynder hensættelse af et beløb til nyt anlæg. Erik Sørensen og kirketjeneren arbejder videre med undersøgelser, og emnet videredrøftes på forretningsudvalgsmødet.

Ad. 4    Provstiudvalget har godkendt regnskab 2014. Menighedsrådet tog provstiudvalgets bemærkning til efterretning.

Ad. 5    Kontaktpersonen forelagde forslag til ændringer vedr. Personalehåndbogens punkt om ”Personalegoder”.  Menighedsrådet godkendte forslaget med en enkelt justering.

Ad. 6    Til studietursudvalget valgtes Bettina Horn, Mogens Blidegn, Bodil Hårbøl, Bodil Lund Nielsen, Lene Bolling og Mette Grymer. Mette Grymer spørges og indkalder til første møde. Menighedsrådet besluttede at flytte studietursdagen fra 2. lørdag i september til 1. lørdag. Studieturen bliver derfor lørdag den 3. september 2016

Ad. 7    Konfirmationsvagter blev fordelt, jf. liste.

Ad. 8    Meddelelser
Kirkeværge: Erik Sørensen har været i kontakt med museet vedr. QR kode til kirken,og Janus Møller Jensen vil gerne være behjælpelig med etablering af dette.
Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl mindede om kirkehøjskolesøndag den 6. marts.
Formand: Torben Hårbøl nævnte, at der er indledende budgetsamråd den 17. marts.
Kirkelig Kunst har sendt en vurdering af kirkens messehagler og materiale vedr. nye messehagler.

Ad. 9    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.30 (regnskabsmøde).

Ad. 10   Kassereren foreslog, at kirken gør det muligt at give bidrag til kollekten via Mobile Pay. Menighedsrådet bakkede op om, at man forsøger sig med Mobile Pay. Poul Ove Juul og Vivi Sørensen arbejder videre med det.
Torben Hårbøl meddelte, at Landsforeningen foreslår, at man bakker op om en fælles dato for orienterings- og opstillingsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget. Den foreslåede dato er tirsdag den 13. september 2016.
Kirstine Arendt orienterede om problemer med projektorerne.

Gå tilbage