Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 28. januar 2016 kl. 17.30

 

Dagsorden:

0.    Sang.
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 15/12 2015 og den 14/1 2016 (bilag).
2.    Kvartalsrapport (bilag).
3.    Budget 2017 igangsættes. Ønsker indgives senest 13/4 2016.
4.    Reformationsjubilæet 2017. Skal vi have et udvalg, eller tager AKU sig af det (evt. med underudvalg)? (Plantning af æbletræ?).
5.    Kirkestatistikker for 2015.
6.    Ændring af personalepolitik: Personalegoder (bilag).
7.    Orientering om tårn- og tagprojektet.
8.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
9.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.30.
10.   Evt.
…………….…………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud:  Ida Korreborg og Torben Hårbøl.
Næstformand Lisbet Slipskjær ledede mødet.

Ad. 0    Vi sang ”Når vinteren rinder i grøft og i grav”

Ad. 1    Bodil Hårbøl spurgte til punktet vedr. ønske om en ”app” til brug for oplysning om kirkens historie, og man drøftede, om det var en app eller snarere en QR-kode, der vil være relevant. Da slottet allerede har opsat QR-koder på historiske steder i byen, vil det være oplagt, at man drøfter mulighederne med personale ved museet. Erik Sørensen kontakter museet.
Karin Skov spurgte til emnet om oprettelse af Mobile Pay f.eks. til brug for indsamlinger.
Poul Ove Juul oplyste, at Vivi Sørensen er i gang med at undersøge mulighederne.

Ad. 2    Regnskabsføreren gennemgik den foreløbige kvartalsrapport. Rapporten blev taget til efterretning, og menighedsrådet besluttede, at man ønsker at disponere over frie midler på driftsregnskabet.

Ad. 3    Der blev mindet om, at ønsker til budget 2017 skal indgives senest 13. april 2016.

Ad. 4    Mht. nedsættelse af udvalg i forbindelse med reformationsjubilæet oplyste Chr. v. Tangen Sivertsen og Hans Simonsen, at der er nedsat et udvalg under provstiet med repræsentanter fra menighedsrådet, og der var derfor enighed om, at der ikke er behov for et yderligere udvalg.

Ad. 5    De udarbejdede statistikker for antal kirkegængere i 2015 blev forelagt. Statistikkerne er indsendt til Fyens Stift.

Ad. 6    Der blev forelagt forslag til ændringer af Personalehåndbogens punkt vedr. personalegoder. Da der var forskellige holdninger til emnet om lommepenge på kurser, blev det besluttet at udskyde beslutningen og tage emnet op senere. Der er et ønske fra kirkens og kirkegårdens repræsentanter om, at personalegoder bliver så ens som muligt. Kontaktperson Poul Ove Juul arbejder videre med emnet.

Ad. 7    Erik Sørensen orienterede om møde i tårnudvalget med deltagelse af arkitekt og ingeniør. Arkitekten og ingeniøren har skitseret projektet både hvad angår renovering af tårnet og af taget, og der er givet et overslag på den økonomiske udgift. Hans Simonsen orienterede om den videre procedure. Menighedsrådet skal få udarbejdet en projektbeskrivelse med prisoverslag. Dette sendes til Nyborg Provsti, som behandler sagen og videresender til Stiftet. Hans Simonsen opfordrede til, at der søges fonde.

Ad. 8    Meddelelser
Medarbejderrepræsentanter: Poul Petersen spurgte til aftalerne vedr. menighedsrådets tilskud til personalets julefrokost. Menighedsrådet aftalte, at forretningsudvalget videredrøfter emnet.

Præster: Chr. v. Tangen Sivertsen orienterede om præstemøde, hvor man har drøftet hverdagsgudstjenester. Klokkeslættet er rykket til 19.30 i den kommende sæson. Der er desuden overvejelser om en forenklet liturgi.
Chr. v. Tangen Sivertsen orienterede også om aftale vedr. madbilletter og om ansøgninger om konfirmationshjælp.

Kontaktperson: Poul Ove Juul orienterede om medarbejdermøde. Vivi Sørensen er genvalgt til medarbejderrepræsentant og Kurt Kristensen genvalgt til arbejdsmiljø-repræsentant.
Poul Ove Juul orienterede endvidere om besøg i både Nyborg og Hjulby kirker fra Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger.

Kirkeværge: Erik Sørensen meddelte, at der bliver monteret lamper udendørs ved Hjulby Kirke.
Der var endvidere ros til kirketjener Kurt Kristensen for hjælpsomhed i kirken.

Aktivitetsudvalg: Bodil Hårbøl orienterede om kirkehøjskolesøndag den 6. marts. Der vil blive et deltagergebyr på kr. 120,-  Temaet er ”omvendelse”.

Kirkegårdsudvalg: Hans-Broch Mikkelsen orienterede om Arbejdstilsynets bemærkning til arbejdsproceduren ved grandækning. Der arbejdes videre med en løsning.
Der bliver syn på kirkegårdene den 16. marts kl. 13.00
Der var ros til kirkegårdslederen for god håndtering af budgetterne.

Præstegårdsudvalg: Dorit Myltoft orienterede om skrivelse fra Kulturstyrelsen ved r.fredede bygninger og tilbud om handlingsplan. Præstegårdsudvalget har taget kontakt til kirkens bygningssagkyndige vedr. evt. udarbejdelse af  handlingsplan for bevarelse af den fredede præstebolig, Korsbrødregade 4. Der drøftes videre om emnet i forbindelse med præstegårdssynet.
    
Dorit Myltoft orienterede om møde i messehageludvalget med besøg fra Kirkelig Kunst. Kirkelig Kunst har vurderet de nuværende 7 messehagler og vil udarbejde en rapport fra besøget og komme med anbefalinger til anskaffelse af nye. Ingen af de 7 messehagler er i brugbar stand.

Næstformand: Lisbet Slipskjær orienterede om  indbydelse til reception på Nyborg Slot den 12. februar kl. 14 i anledning af udgivelsen af bogen Magt, Menneske og Myte af Janus Møller Jensen m.fl.
Museumsforeningen inviterer til foredrag om Nyborgs historie 15. februar kl. 19 på Villa Gulle.
Nyborg Kommune og samarbejdspartnere inviterer til indvielse af Kløverstierne 31. januar kl. 13, hvor der også vil være et aktivitetssprogram.

Ad. 9    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.30

Ad. 10  Hans Broch-Mikkelsen spurgte præsterne om oplevelsen med det nye asylcenter.
Mette Grymer oplyste, at præsterne har sat opslag op på asylcenteret og lavet nogle flyers.
Karin Skov spurgte kirkegårdsudvalget, hvad planen er for de gravsten, der ligger i en ophobning på plantagen bag Assistenskirkegården. Hans Broch-Mikkelsen drøfter sagen med kirkegårdslederen.

Gå tilbage